نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: ��������
تولید کننده: کارخانه شکفته
ضخامت: 8
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/06/24 161,000 5,000
1400/06/22 166,000 4,000
1400/06/21 170,000 0
1400/06/20 170,000 5,000