پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/10/15 71,000 3,500
1398/10/11 68,500 1,300
1398/10/09 67,200 700
1398/10/07 66,500 500