شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ������ ��������
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 10
وزن: 950 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 44,950 0
1401/12/23 44,950 0
1401/12/22 44,950 0
1401/12/21 44,950 2,000