میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 98,000 8,000
1399/04/16 90,000 500
1399/04/15 89,500 8,000
1399/04/11 81,500 3,000