پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه نیکان
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 117,500 4,000
1399/04/10 113,500 1,500
1399/04/09 112,000 500
1399/04/08 111,500 500