ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه مگا استیل
ضخامت:
وزن: 22 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/11/12 56,800 0
1398/11/10 56,800 1,300
1398/11/08 55,500 0
1398/11/07 55,500 1,000