ناودانی 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه مگا استیل
ضخامت:
وزن: 50 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/09/14 48,300 0
1398/09/13 48,300 4,800
1398/07/18 43,500 0
1398/07/17 43,500 0