نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه نستا
ضخامت: 3
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 91,000 1,000
1399/04/04 90,000 12,800
1399/03/19 77,200 1,900
1399/03/11 79,100 0