نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه نستا
ضخامت: 3
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/10 68,500 3,000
1398/12/04 71,500 4,200
1398/12/03 67,300 3,200
1398/11/30 64,100 600