نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه نستا
ضخامت: 2.5
وزن: 9.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 91,000 22,500
1398/12/10 68,500 3,000
1398/12/04 71,500 4,200
1398/12/03 67,300 3,200