پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه صابری
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 140,000 18,000
1399/04/15 122,000 7,000
1399/04/04 115,000 13,500
1399/03/24 101,500 1,500