پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 4
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 111,000 0
1398/12/17 111,000 12,000
1398/12/03 99,000 14,000
1398/11/19 85,000 7,000