پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه تهران شرق
ضخامت: 4
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 115,500 13,000
1399/03/25 102,500 500
1399/03/24 102,000 2,000
1399/03/21 100,000 1,000