شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 30
وزن: 5650 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 24,700 0
1401/05/13 24,700 0
1401/05/13 24,700 0
1401/05/13 24,700 0