شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 40
وزن: 7540 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 24,500 0
1401/05/13 24,500 0
1401/05/13 24,500 0
1401/05/13 24,500 0