پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه صدرا
ضخامت: 3
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 118,000 4,000
1399/04/07 114,000 6,000
1399/04/01 108,000 3,000
1399/03/31 105,000 2,000