پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه مشهد
ضخامت: 2
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/09 115,000 0
1399/04/08 115,000 13,000
1399/03/26 102,000 0
1399/03/25 102,000 2,000