پروفیل شاخه 6 متری

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه پایا اصفهان
ضخامت: 2.5
وزن: 0 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/14 90,000 10,000
1398/12/11 100,000 11,000
1398/11/27 89,000 4,500
1398/11/21 84,500 1,500