ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 50
وزن: 4750 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 115,000 2,000
1399/04/08 113,000 0
1399/04/07 113,000 0
1399/04/04 113,000 0