شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 50
وزن: 4750 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 26,700 0
1401/05/13 26,700 0
1401/05/13 26,700 0
1401/05/13 26,700 0