ناودانی 12 و 6 متری کارخانه

گروه: ناودانی ایرانی
تولید کننده: کارخانه ناب تبریز
ضخامت:
وزن: 72 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 89,000 0
1399/04/09 89,000 0
1399/04/07 89,000 0
1399/04/04 89,000 20,000