میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 104,000 1,500
1399/04/18 102,500 6,000
1399/04/17 96,500 0
1399/04/16 96,500 10,000