شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه کاویان
ضخامت: 35
وزن: 2048 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 22,400 0
1401/05/13 22,400 0
1401/05/13 22,400 0
1401/05/13 22,400 0