میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 92,800 8,200
1399/04/11 84,600 2,700
1399/04/10 81,900 1,400
1399/04/07 80,500 3,300