میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/24 62,500 200
1398/12/20 62,700 2,200
1398/12/19 60,500 0
1398/12/17 60,500 2,000