لوله مبلی 0.5 خلیج فارس

گروه: �������� ��������
تولید کننده: کارخانه خلیج فارس
ضخامت:
وزن: 2 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 65,000 0
1401/12/23 65,000 0
1401/12/22 65,000 0
1401/12/21 65,000 0