میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/656 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/12 72,000 2,500
1399/03/10 74,500 0
1399/03/08 74,500 2,000
1399/03/07 72,500 500