پروفیل آلومینیوم بنگاه تهران

گروه: ������������ ������������������
تولید کننده: کارخانه تهران
ضخامت: 1.8
وزن: 6.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 113,000 0
1401/09/05 113,000 0
1401/09/03 113,000 0
1401/09/02 113,000 0