پروفیل ساختمانی بنگاه تهران

گروه: پروفیل
تولید کننده: کارخانه نیکان
ضخامت: 2.5
وزن: 9.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,800 0
1401/05/12 19,800 0
1401/05/11 19,800 0
1401/05/10 19,800 200