نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 4
وزن: 12 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/12 63,500 0
1398/12/11 63,500 500
1398/11/29 63,000 1,000
1398/11/28 62,000 0