نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: ��������
تولید کننده: کارخانه ظهوریان
ضخامت: 8
وزن: 62.9 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 17,050 0
1401/09/05 17,050 650
1401/09/02 17,700 0
1401/09/01 17,700 0