نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: نبشی
تولید کننده: کارخانه منظومه
ضخامت: 5
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/02/29 71,000 9,000
1399/02/01 62,000 500
1399/01/30 62,500 1,300
1398/12/19 63,800 2,300