نبشی 6 متری ST37 کارخانه

گروه: ��������
تولید کننده: کارخانه منظومه
ضخامت: 5
وزن: 25 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 26,930 0
1401/12/23 26,930 0
1401/12/21 26,930 0
1401/12/20 26,930 800