ورق سیاه شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 25
وزن: 2355 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/16 135,000 5,000
1399/02/31 130,000 5,000
1399/02/30 125,000 5,000
1399/02/29 120,000 0