شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
تولید کننده: کارخانه اکسین
ضخامت: 25
وزن: 2355 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 24,800 0
1401/05/12 24,800 600
1401/05/11 25,400 100
1401/05/10 25,500 0