رول روغنی ST12 بنگاه تهران

گروه: ������ ����������
تولید کننده: کارخانه هفت الماس
ضخامت: 0.8
وزن: 6.6 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/09/06 28,700 100
1401/09/05 28,800 50
1401/09/02 28,850 0
1401/09/01 28,850 50