سردنده ایران اتصال

لیست قیمت روزانه فروش سردنده کارخانه ایران اتصال

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
سردنده ایران اتصال
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
11,7700تومان
1401/11/17
توضیحات
1

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
5,7800تومان
1401/11/17
توضیحات
1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
5,8900تومان
1401/11/17
توضیحات
1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
3,4900تومان
1401/11/17
توضیحات
2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
27,2500تومان
1401/11/17
توضیحات
2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
13,9500تومان
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
52,3200تومان
1401/11/17
توضیحات
3

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
28,5600تومان
1401/11/17
توضیحات
3.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
6,9800تومان
1401/11/17
توضیحات
3.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
3,8200تومان
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
81,7500تومان
1401/11/17
توضیحات
4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
42,1800تومان
1401/11/17
توضیحات
1 1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
19,9500تومان
1401/11/17
توضیحات
1 1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
9,8100تومان
1401/11/17
توضیحات
2 1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
44,6900تومان
1401/11/17
توضیحات
2 1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
22,4500تومان
1401/11/17
توضیحات
1 1.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
17,9900تومان
1401/11/17
توضیحات
1 1.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
8,2800تومان
1401/11/17
توضیحات

-

سردنده ایران اتصال

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!