قیمت سردنده ایران اتصال

لیست قیمت روزانه فروش سردنده کارخانه ایران اتصال

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت سردنده ایران اتصال 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
15,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
1

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
9,1600تومان
1402/03/10
توضیحات
1.2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
9,1600تومان
1402/03/10
توضیحات
1.2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
51,6000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
34,6000تومان
1402/03/10
توضیحات
2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
19,6000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
73,2000تومان
1402/03/10
توضیحات
3

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
42,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
3.4

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
10,4000تومان
1402/03/10
توضیحات
3.4

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
6,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
115,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
62,7000تومان
1402/03/10
توضیحات
1 1.2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
31,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
1 1.2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
15,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
2 1.2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
69,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
2 1.2

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
33,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
1 1.4

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
مانیسمان
30,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
1 1.4

قیمت سردنده، بنگاه تهران

کارخانه ایران اتصال
درزدار
12,5000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

سردنده ایران اتصال

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!