سردنده ایران اتصال

لیست قیمت روزانه فروش سردنده کارخانه ایران اتصال

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
سردنده ایران اتصال
1401/07/12

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
6,9000تومان
1401/07/12
توضیحات
1

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
5,2000تومان
1401/07/12
توضیحات
1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
4,9000تومان
1401/07/12
توضیحات
1.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
3,2000تومان
1401/07/12
توضیحات
2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
13,4000تومان
1401/07/12
توضیحات
2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
12,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
3

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
32,6000تومان
1401/07/12
توضیحات
3

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
25,5000تومان
1401/07/12
توضیحات
3.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
5,8000تومان
1401/07/12
توضیحات
3.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
3,7000تومان
1401/07/12
توضیحات
4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
64,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
39,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
11.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
10,1000تومان
1401/07/12
توضیحات
11.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
8,7000تومان
1401/07/12
توضیحات
11.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
9,0000تومان
1401/07/12
توضیحات
11.4

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
7,8000تومان
1401/07/12
توضیحات
21.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
مانیسمان
24,8000تومان
1401/07/12
توضیحات
21.2

کارخانه ایران اتصال

سردنده بنگاه تهران
درزدار
19,7000تومان
1401/07/12
توضیحات

-

سردنده ایران اتصال

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!