اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت عرشه فولادی تاراز 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.8
48,3000تومان
1402/03/17
توضیحات
0.9
48,3000تومان
1402/03/17
توضیحات
1
49,0000تومان
1402/03/17
توضیحات
1.25
52,2000تومان
1402/03/17
توضیحات

-

عرشه فولادی تاراز

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!