اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله صنعتی صدرا 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صدرا - 40 کیلوگرم
3
36,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
3

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صدرا - 27 کیلوگرم
2
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صدرا - 52 کیلوگرم
3
36,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
4

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صدرا - 69 کیلوگرم
4
37,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
2 1/2

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صدرا - 22 کیلوگرم
2
37,000500تومان
1402/03/16
توضیحات
2 1/2

قیمت لوله صنعتی درزدار، کارخانه

کارخانه صدرا - 29 کیلوگرم
2/5
36,000500تومان
1402/03/16
توضیحات

-

لوله صنعتی صدرا

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!