اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت لوله مبلی خلیج فارس 1402/03/18

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت لوله مبلی 0.5، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 0.800 کیلوگرم
0.5
62,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
10

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 1.5 کیلوگرم
1
57,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
13

قیمت لوله مبلی 0.5، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 1 کیلوگرم
0.5
60,7000تومان
1402/03/18
توضیحات
13

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 2 کیلوگرم
1
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
16

قیمت لوله مبلی 0.5، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 1.2 کیلوگرم
0.5
60,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
16

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 2.5 کیلوگرم
1
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
18

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 2.7 کیلوگرم
1
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
20

قیمت لوله مبلی 0.5، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 1.5 کیلوگرم
0.5
60,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
20

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 3 کیلوگرم
1
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
22

قیمت لوله مبلی 0.5، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 1.7 کیلوگرم
0.5
60,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
22

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 3 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
22

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 3.3 کیلوگرم
1
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
25

قیمت لوله مبلی 0.5، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 2 کیلوگرم
0.5
60,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
25

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 3.3 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
25

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 3.7 کیلوگرم
1
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
32

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 4.3 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
35

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 4.7 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
35

قیمت لوله مبلی 1، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 5.2 کیلوگرم
1
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
38

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 5.1 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
42

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 5.6 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
45

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 6 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات
48

قیمت لوله مبلی 0.9، خلیج فارس

کارخانه خلیج فارس - 6.4 کیلوگرم
0.9
55,6000تومان
1402/03/18
توضیحات

-

لوله مبلی خلیج فارس

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!