در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار قائم اصفهان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 10/6 کیلوگرم
24,500300تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 13/8 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 22/5 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات

-

میلگرد آجدار قائم اصفهان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!