در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
26,600100تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
25,10050تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان

استاندارد A3 - 18/5 کیلوگرم
25,100100تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان

استاندارد A3 - 35/5 کیلوگرم
24,7000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
24,85050تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان

استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
24,500100تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار شاهرود 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 شاهرود

استاندارد A3 - 7/5 کیلوگرم
26,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 شاهرود

استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
26,1000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 شاهرود

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 شاهرود

استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 شاهرود

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 شاهرود

استاندارد A3 - 30 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 شاهرود

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,2500تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 شاهرود

استاندارد A3 - 45 کیلوگرم
25,2500تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فولاد یزد 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 فولاد یزد

استاندارد A3 - 4.7 کیلوگرم
25,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 فولاد یزد

استاندارد A3 - 7.3 کیلوگرم
24,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 فولاد یزد

استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
24,5000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 فولاد یزد

استاندارد A3 - 14.3 کیلوگرم
24,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 فولاد یزد

استاندارد A3 - 18.7 کیلوگرم
24,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 فولاد یزد

استاندارد A3 - 23.6 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 فولاد یزد

استاندارد A3 - 35.4 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 فولاد یزد

استاندارد A3 - 45.6 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 فولاد یزد

استاندارد A3 - 57.3 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 فولاد یزد

استاندارد A3 - 74.8 کیلوگرم
24,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 بردسیر کرمان

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
25,1000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 بافق یزد

استاندارد A3 - 4.7 کیلوگرم
27,4000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 بافق یزد

استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
25,4000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 بافق یزد

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
24,1000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 بافق یزد

استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
24,1000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 بافق یزد

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 بافق یزد

استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 بافق یزد

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 بافق یزد

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 بافق یزد

استاندارد A3 - 57.5 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 بافق یزد

استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 کاوه تیکمه داش

استانداردA2 - 4/6 کیلوگرم
24,5000تومان
1402/07/01
توضیحات
8

قیمت میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3

استاندارد A3 - 4/6 کیلوگرم
25,5500تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 کاوه تیکمه داش

استانداردA2 - 7/3 کیلوگرم
24,4000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A3

استاندارد A3 - 7/3 کیلوگرم
25,4500تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
24,4000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 18/5 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 28/5 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 44/5 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 56/5 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 کاوه تیکمه داش

استاندارد A3 - 73 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار قائم اصفهان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 10/6 کیلوگرم
24,500300تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 13/8 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 22/5 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 قائم اصفهان

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
24,100300تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
26,700100تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
24,350100تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 29/5 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 44/5 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس

استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
23,900100تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار روهینا جنوب 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
28

قیمت میلگرد 28 روهینا جنوب

استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
24,200100تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 روهینا جنوب

استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
24,200100تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر خزر 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 امیرکبیر خزر

استاندارA2 - 4/5 کیلوگرم
25,4000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3

استاندارد A3 - 7/5 کیلوگرم
25,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2

استاندارA2 - 7/5 کیلوگرم
24,7000تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 امیرکبیر خزر

استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
24,7000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 امیرکبیر خزر

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 امیرکبیر خزر

استاندارد A3 - 18/5 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 امیرکبیر خزر

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 امیرکبیر خزر

استاندارد A3 - 35/5 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 امیرکبیر خزر

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 امیرکبیر خزر

استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
24,5000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 کویرکاشان

استاندارد A3 - 7/5 کیلوگرم
26,6500تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 کویرکاشان

استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
26,6500تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد14 کویر کاشان

استاندارد A3 - 14.8 کیلوگرم
24,9500تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد18 کویرکاشان

استاندارد A3 - 24.6 کیلوگرم
24,9500تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد20کویرکاشان

استاندارد A3 - 30 کیلوگرم
24,9500تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 کویرکاشان

استاندارد A3 - 36 کیلوگرم
24,9500تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 کویرکاشان

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
24,9500تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 کویرکاشان

استاندارد A3 - 56 کیلوگرم
24,9500تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 کویرکاشان

استاندارد A3 - 76 کیلوگرم
24,9500تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 خرمدشت تاکستان

استاندارA2 - 7 کیلوگرم
24,100200تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 خرمدشت تاکستانA3

استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
24,800300تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 خرمدشت تاکستان

استاندارA2 - 10/5 کیلوگرم
24,100200تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 خرمدشت تاکستانA3

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
24,800300تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 خرمدشت تاکستان

استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 خرمدشت تاکستان

استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 خرمدشت تاکستان

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 خرمدشت تاکستان

استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 خرمدشت تاکستان

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 خرمدشت تاکستان

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 خرمدشت تاکستان

استاندارد A3 - 56 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نورد کرمان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد12 نورد کرمان

استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
23,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 نورد کرمان

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
23,300400تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 نورد کرمان

استاندارد A3 - 18/5 کیلوگرم
23,300400تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار میانه 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 میانه

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
24,300200تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 میانه

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
23,900200تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد16 میانه

کارخانه میانه - 19 کیلوگرم
23,900200تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 میانه

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
23,900200تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 میانه

استاندارد A3 - 29/5 کیلوگرم
23,900200تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 میانه

استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
23,900200تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 7/5 کیلوگرم
25,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
25,4000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
25,0500تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد22 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 57 کیلوگرم
25,0500تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 پرشین فولاد

استاندارد A3 - 74 کیلوگرم
25,0500تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ابرکوه 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 ابرکوه

استاندارد A3 - 7/4 کیلوگرم
25,6000تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 ابرکوه

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
24,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 ابرکوه

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 ابرکوه

استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
23,9000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 ابرکوه

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
23,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 ابرکوه

استاندارد A3 - 29/6 کیلوگرم
23,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 ابرکوه

استاندارد A3 - 35/8 کیلوگرم
23,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 ابرکوه

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
23,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 ابرکوه

استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
23,8000تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 ابرکوه

استاندارد A3 - 75/7 کیلوگرم
24,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 درپاد تبریز

استاندارد A3 - 9.5 کیلوگرم
26,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 درپاد تبریز

استاندارد A3 - 13/5 کیلوگرم
26,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 درپاد تبریز

استاندارد A3 - 17/5 کیلوگرم
26,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 درپاد تبریز

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
26,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 درپاد تبریز

استاندارد A3 - 28/5 کیلوگرم
26,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 10/6 کیلوگرم
24,3500تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 14/5 کیلوگرم
24,000150تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
23,950150تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 29/5 کیلوگرم
23,950150تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 35/8 کیلوگرم
23,950150تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 هیربد زرندیه

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
23,950150تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فایکو 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد سایز 12 فایکو

استاندارد A3 - 10/5 کیلوگرم
25,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 فایکو

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 فایکو

استاندارد A3 - 18.4 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 فایکو

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 فایکو

استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 فایکو

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 فایکو

استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 فایکو

استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
24,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 شاهین بناب

استانداردA2 - 4/5 کیلوگرم
25,6000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 شاهین بناب

استانداردA2 - 7/2 کیلوگرم
25,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 شاهین بناب

استاندارد A3 - 10/4 کیلوگرم
25,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 شاهین بناب

استاندارد A3 - 14/2 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 شاهین بناب

استاندارد A3 - 18/5 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 شاهین بناب

استاندارد A3 - 23/4 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 شاهین بناب

استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 شاهین بناب

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 شاهین بناب

استاندارد A3 - 45/2 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 شاهین بناب

استاندارد A3 - 56/6 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 شاهین بناب

استاندارد A3 - 74 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار حسن رود 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 حسن رود

استانداردA2 - 4/7 کیلوگرم
25,800200تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 حسن رود

استانداردA2 - 7 کیلوگرم
25,400200تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 حسن رود

استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
25,100200تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 حسن رود

استاندارد A3 - 13/7 کیلوگرم
24,500200تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد16 حسن رود

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
24,500200تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 حسن رود

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
24,500200تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 حسن رود

استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
24,500200تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
16

قیمت میلگرد 16 ارگ تبریز

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
23,950150تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 ارگ تبریز

استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
23,950150تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 ارگ تبریز

استاندارد A3 - 34 کیلوگرم
23,950150تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 آناهیتا گیلان

استانداردA2 - 4/2 کیلوگرم
25,800200تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 آناهیتا گیلان

استانداردA2 - 6/5 کیلوگرم
25,600200تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
25,600200تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
25,000200تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
25,000200تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
25,000200تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
25,000200تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,000200تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 44 کیلوگرم
25,400200تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 56 کیلوگرم
25,400200تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 آناهیتا گیلان

استاندارد A3 - 73 کیلوگرم
25,400200تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 ظفر بناب

استانداردA2 - 4/3 کیلوگرم
25,20050تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 ظفر بناب

استانداردA2 - 6/5 کیلوگرم
24,90050تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 ظفر بناب

استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
24,90050تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 ظفر بناب

استاندارد A3 - 13/7 کیلوگرم
24,50050تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 ظفر بناب

استاندارد A3 - 17/4 کیلوگرم
24,50050تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 ظفر بناب

استاندارد A3 - 22/3 کیلوگرم
24,50050تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 ظفر بناب

استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
24,50050تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 ظفر بناب

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
24,50050تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 ظفر بناب

استاندارد A3 - 44.5 کیلوگرم
24,50050تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 ظفر بناب

استاندارد A3 - 57 کیلوگرم
24,50050تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 آریان فولاد

استانداردA2 - 7 کیلوگرم
24,700200تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 آریان فولاد A3

استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
25,200200تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 آریان فولاد

استاندارA2 - 10 کیلوگرم
24,700200تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 آریان فولاد A3

استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
25,200200تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 آریان فولاد

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
24,300200تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 آریان فولاد

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
24,300200تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 آریان فولاد

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
24,300200تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 آریان فولاد

استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
24,300200تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 آریان فولاد

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
24,300200تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نیشابور 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد 10 نیشابور

استاندارد A3 - 7/5 کیلوگرم
26,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
12

قیمت میلگرد 12 نیشابور

استاندارد A3 - 11/5 کیلوگرم
25,710100تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 نیشابور

استاندارد A3 - 14/6 کیلوگرم
24,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 نیشابور

استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
24,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 نیشابور

استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
24,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 نیشابور

استاندارد A3 - 29/4 کیلوگرم
24,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 نیشابور

استاندارد A3 - 36/4 کیلوگرم
24,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 نیشابور

استاندارد A3 - 46/5 کیلوگرم
24,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
28

قیمت میلگرد 28 نیشابور

استاندارد A3 - 57/5 کیلوگرم
24,210100تومان
1402/07/01
توضیحات
32

قیمت میلگرد 32 نیشابور

استاندارد A3 - 74 کیلوگرم
25,010100تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فولاد غرب 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12

قیمت میلگرد 12 فولاد غرب

استاندارد A3 - 10/7 کیلوگرم
25,0000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 فولاد غرب

استاندارد A3 - 14/6 کیلوگرم
24,5000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 فولاد غرب

استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
24,5000تومان
1402/07/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین 1402/07/01

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت میلگرد 8 آذر فولاد امین

استانداردA2 - 4/5 کیلوگرم
25,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 آذر فولاد امین

استانداردA2 - 7 کیلوگرم
24,7000تومان
1402/07/01
توضیحات
10

قیمت میلگرد 10 آذر فولاد امینA3

استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
25,2000تومان
1402/07/01
توضیحات
14

قیمت میلگرد 14 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
24,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
16

قیمت میلگرد 16 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
24,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
18

قیمت میلگرد 18 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
24,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
20

قیمت میلگرد 20 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 28/4 کیلوگرم
24,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
22

قیمت میلگرد 22 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
24,3000تومان
1402/07/01
توضیحات
25

قیمت میلگرد 25 آذر فولاد امین

استاندارد A3 - 44/7 کیلوگرم
24,3000تومان
1402/07/01
توضیحات