در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
26,400 24,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
26,400 24,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
26,200 23,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
26,200 23,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 35.5 کیلوگرم
26,200 23,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
26,200 23,818 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار حسن رود 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 حسن رود استانداردA2 - 4.7 کیلوگرم
27,000 24,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 حسن رود استانداردA2 - 7 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 حسن رود استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
26,400 24,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 حسن رود استاندارد A3 - 13.7 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد16 حسن رود استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 حسن رود استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 حسن رود استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 ظفر بناب استانداردA2 - 4.3 کیلوگرم
27,800 25,273 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 ظفر بناب استانداردA2 - 6.5 کیلوگرم
27,600 25,091 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 ظفر بناب استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
27,600 25,091 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 ظفر بناب استاندارد A3 - 13.7 کیلوگرم
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 ظفر بناب استاندارد A3 - 17.4 کیلوگرم
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ظفر بناب استاندارد A3 - 22.3 کیلوگرم
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ظفر بناب استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ظفر بناب استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ظفر بناب استاندارد A3 - 44.5 کیلوگرم
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ظفر بناب استاندارد A3 - 57 کیلوگرم
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار میانه 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 میانه استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 میانه استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
25,200 22,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد16 میانه کارخانه میانه - 19 کیلوگرم
25,200 22,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 میانه استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 میانه استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
25,200 22,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 میانه استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
25,200 22,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 آناهیتا گیلان استانداردA2 - 4.2 کیلوگرم
27,100 24,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 آناهیتا گیلان استانداردA2 - 6.5 کیلوگرم
26,900 24,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
26,900 24,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 44 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 56 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 آناهیتا گیلان استاندارد A3 - 73 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فولاد غرب 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 فولاد غرب استاندارد A3 - 10.7 کیلوگرم
29,600 26,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 فولاد غرب استاندارد A3 - 14.6 کیلوگرم
29,300 26,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 فولاد غرب استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
29,300 26,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 فولاد غرب استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 فولاد غرب استاندارد A3 - 29.7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار پردیس آذربایجان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 پردیس استانداردA2 - 4.4 کیلوگرم
27,800 25,273 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 پردیس استانداردA2 - 7 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 پردیس استاندارد A3 - 10 کیلوگرم
26,400 24,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 پردیس استاندارد A3 - 13.8 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 پردیس استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 پردیس استاندارد A3 - 22.8 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 پردیس استاندارد A3 - 28.2 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 پردیس استاندارد A3 - 34 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 پردیس استاندارد A3 - 44.4 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 پردیس استاندارد A3 - 55.7 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 پردیس استاندارد A3 - 72.7 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سمنان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 سمنان استاندارA2 - 4.6 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
8
قیمت میلگرد 8 سمنانA3 استاندارد A3 - 4.5 کیلوگرم
27,500 25,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سمنان استاندارA2 - 7.8 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سمنانA3 استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 سمنان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سیرجان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 سیرجان استانداردA2 - 5 کیلوگرم
28,300 25,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سیرجان استانداردA2 - 7.7 کیلوگرم
28,100 25,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 سیرجان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
28,100 25,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 سیرجان استاندارد A3 - 15 کیلوگرم
27,500 25,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 سیرجان استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
27,500 25,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 سیرجان استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
27,500 25,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 سیرجان استاندارد A3 - 28.9 کیلوگرم
27,500 25,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار راد همدان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 راد همدان استانداردA2 - 4.3 کیلوگرم
29,175 26,523 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 راد همدان استانداردA2 - 6.5 کیلوگرم
28,175 25,614 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 راد همدان استاندارد A3 - 9.5 کیلوگرم
27,475 24,977 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 راد همدان استاندارد A3 - 13.5 کیلوگرم
27,175 24,705 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 راد همدان استاندارد A3 - 17.5 کیلوگرم
27,175 24,705 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 راد همدان استاندارد A3 - 21.5 کیلوگرم
27,175 24,705 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 راد همدان استاندارد A3 - 27 کیلوگرم
27,175 24,705 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 راد همدان استاندارد A3 - 31 کیلوگرم
27,175 24,705 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 راد همدان استاندارد A3 - 45 کیلوگرم
27,225 24,750 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 راد همدان استاندارد A3 - 55 کیلوگرم
27,225 24,750 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 راد همدان استاندارد A3 - 74 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار خرمدشت تاکستان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد 10 خرمدشت تاکستان استاندارA2 - 7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 خرمدشت تاکستانA3 استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 خرمدشت تاکستان استاندارA2 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 خرمدشت تاکستانA3 استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 خرمدشت تاکستان استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 خرمدشت تاکستان استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 خرمدشت تاکستان استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 خرمدشت تاکستان استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 خرمدشت تاکستان استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 خرمدشت تاکستان استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 خرمدشت تاکستان استاندارد A3 - 56 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 آریا ذوب استاندارA2 - 4.8 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 آریا ذوب استاندارA2 - 7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 آریا ذوب استاندارد A3 - 9.8 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 آریا ذوب استاندارد A3 - 13.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 آریا ذوب استاندارد A3 - 17.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 آریا ذوب استاندارد A3 - 23.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 آریا ذوب استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فولاد یزد 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 فولاد یزد استاندارد A3 - 4.7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 فولاد یزد استاندارد A3 - 7.3 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 فولاد یزد استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
میلگرد آجدار استاندارد A2 کارخانه فولاد یزد - جدول وزن
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 فولاد یزد استاندارد A3 - 14.3 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 فولاد یزد استاندارد A3 - 18.7 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 فولاد یزد استاندارد A3 - 23.6 کیلوگرم
25,400 23,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 فولاد یزد استاندارد A3 - 35.4 کیلوگرم
25,400 23,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 فولاد یزد استاندارد A3 - 45.6 کیلوگرم
25,400 23,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 فولاد یزد استاندارد A3 - 57.3 کیلوگرم
25,400 23,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 فولاد یزد استاندارد A3 - 74.8 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد آجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 11 کیلوگرم
26,400 24,000 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد آجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 14.3 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 18.5 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 23 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 29 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 34.8 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 46 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 57 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگردآجدار اهواز کارخانه کوثر اهواز - 76 کیلوگرم
24,800 22,545 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ابرکوه 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد 10 ابرکوه استاندارد A3 - 7.4 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 ابرکوه استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 ابرکوه استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
25,000 22,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 ابرکوه استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
25,000 22,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 ابرکوه استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
24,900 22,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ابرکوه استاندارد A3 - 29.6 کیلوگرم
24,900 22,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ابرکوه استاندارد A3 - 35.8 کیلوگرم
24,900 22,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 ابرکوه استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
24,900 22,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 ابرکوه استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
24,900 22,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 ابرکوه استاندارد A3 - 75.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 سیادن ابهر استانداردA2 - 4.5 کیلوگرم
27,580 25,073 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سیادن ابهر استانداردA2 - 7.5 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 سیادن ابهر A3 استاندارد A3 - 7.5 کیلوگرم
26,580 24,164 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 سیادن ابهر استانداردA2 - 11 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 سیادن ابهر A3 استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
26,280 23,891 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 سیادن ابهر استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 سیادن ابهر استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 سیادن ابهر استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 سیادن ابهر استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 سیادن ابهر استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 سیادن ابهر استاندارد A3 - 45 کیلوگرم
25,580 23,255 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار قائم اصفهان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 قائم اصفهان استاندارد A3 - 10.6 کیلوگرم
25,800 23,455 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 قائم اصفهان استاندارد A3 - 13.8 کیلوگرم
25,100 22,818 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 قائم اصفهان استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
25,100 22,818 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 قائم اصفهان استاندارد A3 - 22.5 کیلوگرم
25,100 22,818 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 قائم اصفهان استاندارد A3 - 28 کیلوگرم
25,100 22,818 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 قائم اصفهان استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,100 22,818 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 قائم اصفهان استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
25,100 22,818 100 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 کاوه تیکمه داش استانداردA2 - 4.6 کیلوگرم
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3 استاندارد A3 - 4.6 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 کاوه تیکمه داش استانداردA2 - 7.3 کیلوگرم
26,100 23,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 کاوه تیکمه داش A3 استاندارد A3 - 7.3 کیلوگرم
26,600 24,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,100 23,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 18.5 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 28.5 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 44.5 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 56.5 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 کاوه تیکمه داش استاندارد A3 - 73 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار هیربد زرندیه 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 هیربد زرندیه استاندارد A3 - 10.6 کیلوگرم
25,900 23,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 هیربد زرندیه استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
25,550 23,227 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 هیربد زرندیه استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 هیربد زرندیه استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 هیربد زرندیه استاندارد A3 - 35.8 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 هیربد زرندیه استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار فایکو 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد سایز 10 فایکو استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
27,000 24,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد سایز 12 فایکو استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد سایز 14 فایکو استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد سایز 16 فایکو استاندارد A3 - 18.4 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد سایز 18 فایکو استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد سایز 20 فایکو استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد سایز 22 فایکو استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد سایز 25 فایکو استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد سایز 32 فایکو استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 کویرکاشان استاندارد A3 - 4.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 کویرکاشان استاندارد A3 - 7.5 کیلوگرم
28,800 26,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 کویرکاشان استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
28,800 26,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد14 کویر کاشان استاندارد A3 - 14.8 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد16کویرکاشان استاندارد A3 - 19.2 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد18 کویرکاشان استاندارد A3 - 24.6 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد20کویرکاشان استاندارد A3 - 30 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 کویرکاشان استاندارد A3 - 36 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 کویرکاشان استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 کویرکاشان استاندارد A3 - 56 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 کویرکاشان استاندارد A3 - 76 کیلوگرم
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت میلگرد 8 درپاد تبریز استاندارA2 - 4.2 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت میلگرد 10 درپاد تبریز استاندارA2 - 6.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 درپاد تبریز استاندارد A3 - 9.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 درپاد تبریز استاندارد A3 - 13.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 درپاد تبریز استاندارد A3 - 17.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 درپاد تبریز استاندارد A3 - 23 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 درپاد تبریز استاندارد A3 - 28.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 درپاد تبریز استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار بردسیر کرمان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد 12 بردسیر کرمان استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 بردسیر کرمان استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 بردسیر کرمان استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار نیک صدرای توس 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت میلگرد سایز 12 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 10.7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد سایز 14 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد سایز 16 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد سایز 18 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد سایز 20 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد سایز 22 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد سایز 25 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 45 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگرد سایز 28 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 57 کیلوگرم
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد سایز 32 نیک صدرای توس استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 7 کیلوگرم
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 10.5 کیلوگرم
26,050 23,682 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 14.5 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 19 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 29.5 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 44.5 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 58 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس استاندارد A3 - 75 کیلوگرم
25,600 23,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار پرشین فولاد 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت میلگرد 10 پرشین فولاد استاندارد A3 - 7.5 کیلوگرم
27,500 25,000 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت میلگرد 12 پرشین فولاد استاندارد A3 - 11 کیلوگرم
27,100 24,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
14
قیمت میلگرد 14 پرشین فولاد استاندارد A3 - 14 کیلوگرم
26,750 24,318 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
16
قیمت میلگرد 16 پرشین فولاد استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
18
قیمت میلگرد 18 پرشین فولاد استاندارد A3 - 24 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 پرشین فولاد استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد22 پرشین فولاد استاندارد A3 - 35 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
قیمت میلگرد 25 پرشین فولاد استاندارد A3 - 46 کیلوگرم
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
28
قیمت میلگرد 28 پرشین فولاد استاندارد A3 - 57 کیلوگرم
26,750 24,318 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
32
قیمت میلگرد 32 پرشین فولاد استاندارد A3 - 74 کیلوگرم
26,750 24,318 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
16
قیمت میلگرد 16 ارگ تبریز استاندارد A3 - 18 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت میلگرد 20 ارگ تبریز استاندارد A3 - 29 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
22
قیمت میلگرد 22 ارگ تبریز استاندارد A3 - 34 کیلوگرم
25,500 23,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب 1403/03/01