میلگرد ساده آذر گستر سدید

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه آذر گستر سدید

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
میلگرد ساده آذر گستر سدید
1401/11/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

میلگرد ساده آذر گستر سدید

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!