قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه آذر گستر سدید

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
16

قیمت میلگرد سایز 16 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 10 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 12 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 15 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 18 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 24 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 29 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 ساده آذر گستر سدید

استاندارد 6 متری - 33 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات

-

میلگرد ساده آذر گستر سدید

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!