قیمت میلگرد ساده نورد نوین متین

لیست قیمت روزانه فروش میلگرد ساده کارخانه نورد نوین متین

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت میلگرد ساده نورد نوین متین 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

سایز
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت میلگرد سایز 10 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 3/7 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت میلگرد سایز 12 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 5/5 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
14

قیمت میلگرد سایز 14 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 7/5 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
16

قیمت میلگرد سایز 16 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 10 کیلوگرم
29,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
18

قیمت میلگرد سایز 18 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 12 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
20

قیمت میلگرد سایز 20 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 15 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
22

قیمت میلگرد سایز 22 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 18 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
25

قیمت میلگرد سایز 25 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 24 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
28

قیمت میلگرد سایز 28 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 29 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
30

قیمت میلگرد سایز 30 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 34 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات
32

قیمت میلگرد سایز 32 ساده نوین متین

استاندارد 6متری - 38 کیلوگرم
28,5000تومان
1402/03/10
توضیحات

-

میلگرد ساده نورد نوین متین

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!