نبشی سدید قم

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه سدید قم

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
نبشی سدید قم
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

نبشی سدید قم

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!