قیمت نبشی

لیست قیمت روزانه فروش نبشی

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی ناب تبریز 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه ناب تبریز - 14.5 کیلوگرم
40×40
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز - 18 کیلوگرم
50×50
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه ناب تبریز - 23 کیلوگرم
50×50
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز - 27 کیلوگرم
60×60
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز - 32 کیلوگرم
70×70
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 75×75

کارخانه ناب تبریز - 35 کیلوگرم
75×75
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه ناب تبریز - 32.5 کیلوگرم
60×60
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز - 38 کیلوگرم
70×70
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 75×75

کارخانه ناب تبریز - 41 کیلوگرم
75×75
28,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز - 47.8 کیلوگرم
80×80
27,4000تومان
1402/03/11
توضیحات
7

قیمت نبشی 7 میل ابعاد 70×70

کارخانه ناب تبریز - 44 کیلوگرم
70×70
27,1000تومان
1402/03/11
توضیحات
7

قیمت نبشی 7 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز - 51 کیلوگرم
80×80
27,3000تومان
1402/03/11
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه ناب تبریز - 54 کیلوگرم
80×80
27,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
قیمت نبشی جاوید بناب 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40

کارخانه جاوید بناب - 14 کیلوگرم
40×40
29,2000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 50×50

کارخانه جاوید بناب - 16 کیلوگرم
50×50
29,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد60×60

کارخانه جاوید بناب - 17 کیلوگرم
60×60
29,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه جاوید بناب - 14 کیلوگرم
40×40
27,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50

کارخانه جاوید بناب - 20 کیلوگرم
50×50
27,7000تومان
1402/03/11
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 60×60

کارخانه جاوید بناب - 22 کیلوگرم
60×60
27,8000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه جاوید بناب - 25 کیلوگرم
50×50
27,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60

کارخانه جاوید بناب - 30 کیلوگرم
60×60
27,5000تومان
1402/03/11
توضیحات
قیمت نبشی نستا 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2.5

قیمت نبشی 2.5 میل ابعاد 30×30

کارخانه نستا - 7 کیلوگرم
30×30
29,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
2.5

قیمت نبشی 2.5 میل ابعاد 40×40

کارخانه نستا - 9.5 کیلوگرم
40×40
29,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40

کارخانه نستا - 11 کیلوگرم
40×40
28,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه نستا - 57 کیلوگرم
80×80
28,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
قیمت نبشی نورد فولاد اشتهارد 1402/03/11

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40*40

کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 10 کیلوگرم
40*40
27,8500تومان
1402/03/11
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 60 کیلوگرم
80×80
27,0000تومان
1402/03/11
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 95 کیلوگرم
100×100
27,4000تومان
1402/03/11
توضیحات
قیمت نبشی سدید قم 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه سدید قم - 57 کیلوگرم
80×80
27,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت نبشی آونگان 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه آونگان - 93 کیلوگرم
100×100
26,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت نبشی 12 میل ابعاد 120×120

کارخانه آونگان - 123 کیلوگرم
120×120
26,8000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت نبشی شکفته 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30

کارخانه شکفته - 8.2 کیلوگرم
30×30
27,0100تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه شکفته - 14.5 کیلوگرم
40×40
26,9600تومان
1402/03/10
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه شکفته - 22.2 کیلوگرم
50×50
27,2800تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه شکفته - 32.2 کیلوگرم
60×60
26,8800تومان
1402/03/10
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه شکفته - 56.2 کیلوگرم
80×80
26,9300تومان
1402/03/10
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه شکفته - 85.2 کیلوگرم
100×100
26,9600تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت نبشی یاوران زنجان 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه یاوران زنجان - 22 کیلوگرم
50×50
27,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60

کارخانه یاوران زنجان - 26 کیلوگرم
60×60
27,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه یاوران زنجان - 31 کیلوگرم
60×60
27,0000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت نبشی منظومه 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه منظومه - 25 کیلوگرم
50×50
27,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت نبشی6 میل ابعاد 60×60

کارخانه منظومه - 35.5 کیلوگرم
60×60
27,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت نبشی ظهوریان 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30

کارخانه ظهوریان - 9 کیلوگرم
30×30
27,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه ظهوریان - 15.9 کیلوگرم
40×40
27,5500تومان
1402/03/10
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه ظهوریان - 24.6 کیلوگرم
50×50
27,2600تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه ظهوریان - 35.4 کیلوگرم
60×60
27,4600تومان
1402/03/10
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه ظهوریان - 62.9 کیلوگرم
80×80
27,3600تومان
1402/03/10
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه ظهوریان - 98 کیلوگرم
100×100
27,3000تومان
1402/03/10
توضیحات
قیمت نبشی آریان فولاد 1402/03/10

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40

کارخانه آریان فولاد - 12 کیلوگرم
40×40
28,1000تومان
1402/03/10
توضیحات
4

قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40

کارخانه آریان فولاد - 15 کیلوگرم
40×40
27,0200تومان
1402/03/10
توضیحات
5

قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50

کارخانه آریان فولاد - 24 کیلوگرم
50×50
27,0500تومان
1402/03/10
توضیحات
6

قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60

کارخانه آریان فولاد - 35 کیلوگرم
60×60
27,0500تومان
1402/03/10
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه آریان فولاد - 60 کیلوگرم
80×80
27,0400تومان
1402/03/10
توضیحات
10

قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100

کارخانه آریان فولاد - 94 کیلوگرم
100×100
27,9400تومان
1402/03/10
توضیحات
12

قیمت نبشی 12 میل ابعاد 120×120

کارخانه آریان فولاد - 135 کیلوگرم
120×120
27,8500تومان
1402/03/10
توضیحات

نبشی چیست؟

نبشی (Angle bar) یکی از کاربردی‌ترین مقاطع فولادی است که از دو بال مساوی و نامساوی عمود بر هم تشکیل شده و معمولا شبیه حروف لاتین L و V است. این پروفیل بیشترین مصرف را در امور ساختمانی دارد که غالبا به صورت تکی و جفتی به کار برده می‌شود؛ همچنین نبشی در طول‌های 6 و 12 متری تولید می‌شود که دارای ضخامت‌های مختلفی است.

فرایند تولید نبشی

نبشی معمولا به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شود، به تناسب روشی که نبشی با آن تولید می‌شود، علاوه بر جنس و کیفیت محصول، نوع محصول نیز متفاوت خواهد بود.

تولید نبشی به روش نورد گرم

در این روش پس از ذوب کردن مواد اولیه در کوره‌های قوس الکتریکی مواد مذاب را درون قالب‌هایی تخلیه کرده و به صورت تختال درمی‌آورند. سپس با حرارت دادن تختال‌ها که موجب افزایش شکل‌پذیری آن می‌شود، محصول را از بین غلتک‌هایی عبور داده و به ضخامت مورد نظر می‌رسد.

پس از این ورق‌ها مجدد از بین غلتک‌ها عبور داده شده و قالب و شکل نهایی نبشی را که به صورت L است، می‌گیرد. گفتنی است نبشی را که با فرایند نورد گرم تولید شده و از همان ابتدا در قالب نبشی بوده است را نبشی فابریک می‌نامند.

 

قیمت نبشی

همانطور که اشاره شد نبشی محصولی به‌صرفه و کاربردی در زمیته اتصالات و ساختمان‌سازی است از همین رو استقبال خوبی برای خرید این محصول وجود دارد. از همین رو لازم است کسانی که در حوزه فولاد فعالیت دارند و یا به نحوی به این حوزه مرتبط هستند، روش‌های اصولی خرید و استعلام آخرین قیمت نبشی را بدانند. به همین ترتیب در ادامه روش‌های مختلف استعلام قیمت نبشی را بررسی می‌کنیم.

 

  • • تماس تلفنی: یکی از متداول‌ترین روش‌های استعلام قیمت نبشی تماس تلفنی است که از ایام گذشته تا به امروز همچنان مرسوم است. شما می‌توانید با تماس به شماره تلفن مغازه یا فروشگاه، آخرین قیمت محصول مورد نظر خود را استعلام کنید.
  •  ارسال پیامک: بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها امکان ارسال پیامک جهت استعلام قیمت را فراهم می‌کنند. در این روش، شما با ارسال پیامک به شماره تلفن فروشگاه، قیمت نبشی را استعلام می‌کنید.
  •  استفاده از وبسایت‌های مرتبط: بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، وبسایتی برای فروش محصولات خود دارند. در این صورت، می‌توانید با مراجعه به وبسایت فروشگاه و جستجوی محصول مورد نظر، قیمت آن را استعلام کنید. گفتنی است مجموعه آهن پرایس از جمله تأمین‌کنندگانی است که قیمت روز آهن آلات را بر روی وبسایت خود به‌روزرسانی می‌کند و شما می‌توانید پیش از خرید نبشی یا هر محصول دیگری قیمت‌ها و برندهای مختلف را مقایسه کرده و سپس خرید کنید.
  •  استفاده از نرم‌افزارهای موبایل: برخی از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها اپلیکیشن موبایل دارند که می‌توانید از طریق آن، قیمت محصول مورد نظر را استعلام کنید.
  •  مراجعه حضوری: در نهایت اگر امکانات فوق برای استعلام قیمت وجود ندارد یا به هیچ کدام از آنها دسترسی نداشتید، می‌توانید به صورت حضوری به فروشگاه یا بنگاه مربوطه مراجعه کنید و قیمت نبشی یا محصول مورد نیاز خود را استعلام کرده و سپس خرید کنید.

 

تولید نبشی به روش نورد سرد

در این روش تولید که رایج‌تر و آسان‌تر از روش نورد گرم است، محصول اولیه برای تولید نبشی معمولا ورق‌ آهن گرید ST37 است. در این مرحله  نورد شدن ورق آهن و عبور ممتد آن از بین غلتک‌ها علاوه‌بر کاهش ضخامت، ورق به تدریج پرس شده و به شکل L و در نهایت نبشی درمی‌آید.

نبشی تولید شده با روش نورد سرد در بازار نبشی پرسی نام دارد که معمولا به صورت بال مساوی است و ضخامت آن هم نهایتا تا 6 میلیمتر و طول 6 متری است.

انوا ع نبشی

نبشی در بازار از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی شده که متداول‌ترین آنها براساس 3 فاکتور است، فاکتورهایی که نبشی براساس آنها دسته‌بندی و در بازار ارئه می‌شود شامل جنس محصول، روش تولید و شکل ظاهری آن است که در ادامه به تشریح هریک پرداخته می‌شود.

براساس شکل ظاهری نبشی

همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد نبشی از دو ضلع عمود بر هم ساخته شده که در اصطلاح بال نام دارد، سایز بال‌های نشبی همیشه یکسان نیست و ممکن است نامساوری هم باشد که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.

نبشی بال مساوی

این نوع نبشی که معمولا به صورت پرسی نیز تولید می‌شود L شکل بوده و سایز هر دوبال یکسان و مساوی است.

نبشی بال نامساوی

این نوع نبشی که معمولا به روش فابریک تولید می‌شود سایز بال نامساوی و نامتقارنی دارد، ماده اولیه این نوع از نبشی‌ها ورق سیاه با گرید ST52 ، ST37 و ST44 است.

براساس روش تولید نبشی

همانطور که در متن بالا هم ذکر شد نبشی به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شود که حاصل هر کدام از این فرایندها محصولی با شکل ظاهری و ویژگی‌های خاصی است.

نبشی فابریک

این نوع نبشی که حاصل فرایند نورد گرم است خروجی آن نیز از ابتدا نبشی با شکل L مانند است که دارای ویژگی‌های خاصی از جمله هزینه تولید بالا، بهره‌وری بالا و تولید محصول در ابعاد نامحدود است.

نبشی پرسی

این نوع نبشی که با فرایند نورد سرد به دست می‌آید از ورق سیاه تولید می‌شود و با وجود هزینه تولید پایینی که دارد بهره‌وری آن نیز متوسط است و در تولید ابعاد آن نیز محدودیت وجود دارد، نبشی پرسی غالبا به صورت 6 متری و با زاویه 90 درجه تولید می‌شوند که بال‌های مساوی نیز دارد.

 

 

نبشی آهن

نبشی‌ آهن پروفیلی برای تقویت سازه‌ها و جلوگیری از خرابی آن‌ها است. نبشی آهن به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاطع مورد استفاده در صنعت ساختمان‌سازی است که نرخ آن در هزینه تمام شده ساختمان مؤثر است.
در واقع می‌توان گفت قیمت نبشی آهن به شدت تحت تأثیر عواملی مانند نوع و اندازه آن، کیفیت آهن استفاده شده و همچنین شرایط بازار است؛ اما به طور کلی، هر چه نبشی آهن بزرگتر و سنگین‌تر باشد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد.
قیمت نبشی آهن در بازار معمولاً تغییر پذیر است و ممکن است به دلیل تغییرات در قیمت مواد اولیه افزایش یا کاهش یابد. همچنین، نوع و کیفیت آهن مورد استفاده، استاندارد و برند تولید نیز بر روی قیمت نبشی آهن تأثیرگذار است.
در نهایت، برای خرید نبشی آهن بهتر است محصول مورد نیاز حود را از فروشندگان معتبر و با تجربه تهیه کنید و همچنین با توجه به نوع و اندازه آن، قیمت را با فروشندگان مختلف مقایسه کنید تا خریدی مقرون به‌صرفه داشته باشید.

 

براساس جنس نبشی

در حال حاضر محصول نبشی با جنس‌های متنوعی دربازار موجود است که ویژگی هریک با دیگری متفاوت بوده و موارد مصرف آن نیز به تناسب همین ویژگی‌ها متغیر است. از مهمترین نبشی‌های موجود در بازار می‌توان موارد زیررا نام برد.

نبشی گالوانیزه

این نوع نبشی که پوششی از روی دارد به نبشی فولادی نیز شناخته می‌شود، به دلیل دارا بودن خاصیت ضدزنگ و ضدساییدگی، عمر و دوام بالایی دارد و برای استفاده در مناطق مرطوب بهترین گزینه انتخابی است و هزینه نگهداری و تعمیر آن نیز پایین است.

نبشی استیل

این نوع نبشی که در آلیاژهای متفاوتی تولید می‌شود در مقایسه با سایر انواع آن در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی دوام و مقاومت بیشتری دارد. به همین دلیل برای استفاده در صنایعی که با آب شور، مواد شیمایی و ... سروکار دارند گزینه مناسبی است، از دیگر خاصیت‌های نبشی استیل می‌توان به قابلیت جوشکاری و برشکاری و ضدزنگ بودن اشاره کرد.

گفتنی است نبشی استیل نیز خود دارای انواع مختلفی است که شامل نبشی استیل 304 و L304 است.

نبشی آلومینیوم

این نوع نبشی که از آلومینیوم و آلیاژهای آن ساخته شده به دلیل سختی و مقاومت بالایی که دارد در صنایع سنگین‌تر مورد استفاده قرر می‌گیرد. این محصول در برابر خوردگی مقاوم است و استحکام بالایی نیز دارد. نبشی آلومینیوم نرم بوده و شکل‌پذیری بالایی نیز دارد و برای استفاده سازه‌های مخابراتی گزینه مناسبی است.

ویژگی و کاربرد نبشی

نبشی و انواع مختلف آن به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی که دارد، دارای مقاومت بالا و وزن پایینی است و با توجه به مزایای این محصول به نظر می‌رسد در مقایسه با سایر محصولات فولادی قیمت مناسب‌تری دارد.

 وزن سبک نبشی دامنه استفاده از این محصول را بسیار گسترده می‌کند به طوری که در برخی مواقع جایگزین بهتری نیز به شمار می‌رود، همچنین اگر از زنگ‌زدگی حفظ شود، نگهداری از آن زحمت چندانی ندارد. این محصول به‌راحتی قابل دسترس است و حتی در ابزارفروشی‌ها نیز به آسانی یافت می‌شود.

دیگر ویژگی قابل ملاحظه نبشی امکان بازیافت این محصول است که دوباره محصول را در چرخه مصرف مجدد قرار می‌دهد.

اتصال سازه‌ها، مهمترین کاربرد نبشی است که به صورت منفرد و مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پروفیل فولادی که یکی از اصلی‌ترین مقاطع در ساختمان‌سازی است اساسی‌ترین کاربردی که برای آن ذکر می‌شود تقویت سازه‌ها و ایجاد استحکام بیشتر در آنها است.

اما نبشی کاربردهای دیگری نیز دارد که از این موارد می‌توان به اتصال ستون‌ها در پل‌سازی و سدسازی، اتصال ستون با تیرآهن، ساخت خرپا و اسکلت‌های فلزی، ساخت دکل‌، ساخت انواع ماشین‌آلات و تجهیزات، استحکام فونداسیون، ساخت چهارچوب‌ها و دروپنجره، ساخت سازه‌های مربوط به آسانسور و ... اشاره کرد.

عوامل مؤثر بر قیمت نبشی

عوامل مختلفی در تعیین قیمت روز نبشی اثرگذار است که می‌توان به برند و کارخانه تولیدکننده، ضخامت و سایز محصول، جنس نبشی، نحوه تولید آن و ... اشاره کرد اما علاوه‌براین عوامل دیگری نیز وجود دارد که غیر از محصول نبشی قیمت سایر آهن آلات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که هزینه حمل و نقل، میزان صادرات و واردات، میزان عرضه و تقاضا، قیمت‌های جهانی، نیاز صنایع وابسته، نرخ تورم، قیمت دلار، سیاست‌های دولت و بورس کالا را می‌توان از این عوامل به شمار آورد.

خدمات آهن پرایس برای نبشی

ارسال سریع بار و امکان مرجوعی محصول در صورت مغایرت آن با پیش‌فاکتور، انجام برشکاری در ابعاد موردنیاز مشتری و در ابعاد نبشی لقمه، سوراخکاری نبشی برای ساخت قفسه‌ها، گالوانیزه کردن محصول و ارائه ضمانتنامه قیمت و کیفیت مناسب از جمله خدماتی است که شرکت آهن پرایس به مشتریان خود ارائه می‌دهد، قابل ذکر است که هزینه این خدمات به صورت مجزا محاسبه و از خریدار دریافت می‌شود.

حداقل میزان خرید نبشی از آهن پرایس

خرید نبشی از آهن پرایس نیز مانند کلیه مقاطع فولادی محدودیت خاصی ندارد یعنی خریدار می‌تواند این محصول را هم به صورت شاخه‌ای و هم به صورت بندیلی تهیه کند اما خرید روی ظرفیت به قیمت کارخانه محاسبه می‌شود و با خرید شاخه‌ای قیمت محصول افزایش می‌یابد.

اگرچه مشتریان عزیزی که به تناژ کمتری از این محصول نیاز دارند برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی، پیشنهاد می‌شود که محصول خود را از نزدیک‌ترین بنگاه به محل پروژه تأمین کنند، زیرا با توجه به هزینه‌های بالای حمل بار ممکن است کرایه بار بیشتر از قیمت نبشی تمام شود.

زمان اعتبار قیمت نبشی در سایت آهن پرایس

شرکت آهن پرایس نرخ لحظه‌ای نبشی و مقاطع فولادی دیگر را بر روی وبسایت و کانال‌های تلگرامی خود به‌روزرسانی می‌کند و همه مشتریان به راحتی امکان دسترسی به آن را دارند؛ همچنین نمودار هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه نبشی و سایر آهن آلات بر روی سایت قرار دارد که این امکان را به مشتری می‌هد تا با پیش‌بینی و بررسی نوسانات قیمت نبشی، زمان مناسبی برای خرید انتخاب کند.

علاوه‌بر آنچه گفته شد مشتریان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری 02154103 برای اطلاع از قیمت‌ها و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان حرفه‌ای شرکت آهن پرایس در ارتباط باشند.

ویژگی های پر اهمیت نبشی 

همه کارخانه های نبشی محصولات خود را مطابق استانداردهای ملی ایران تولید می کنند اما هر کارخانه برای تولید محصولات خود شرایطی را در نظر میگیرد فرضا برخی کارخانه ها نبشی سبک وزن و در محدوده سایز مشخصی را تولید می کنند و برخی دیگر ممکن است نبشی سنگین وزن را در محدوده ی سایزی دیگری تولید نمایند. 

از همین رو هنگام خرید نبشی باید دقت نمایید که نبشی سبک وزن یا سنگین وزن برای شما کارآمدتر خواهد بود.

از جمله ویژگی های نبشی ظهوریان و سایر کارخانه ها می توانیم به این موارد اشاره نماییم :

1- دارای مقاومت بالا

2- مقرون به صرفه است

3- انواع نبشی و وزن متفاوت را تولید می نمایند.

4- نگهداری از نبشی بسیار آسان است

5- قابل بازیافت
6-کاربرد فراوان در صنعت و ساختمان سازی 

نکات مهم پیش از خرید نبشی 

پیش از خرید نبشی یک سری عوامل را باید مورد توجه قرار دهیم به طور مثال کارشناس خرید باید اطلاعات در مورد انواع نبشی و کاربردهای آن داشته باشد، همچنین باید بداند که هر سازه ای چه نبشی را نیاز دارد. 

عوامل تاثیرگذار در خرید نبشی

•    شناخت انواع نبشی
•    شناخت نیاز سازه
•    مشورت با کارشناس حرفه‌ای
•    قیمت نبشی

در برخی سازه ها نیاز به استفاده از نبشی گالوانیزه می باشد در واقع عمل گالوانیزه کردن نبشی به صورت استفاده از پوشش روی برای جلوگیری از زنگ زدگی می باشد در همین رو برای خرید نبشی گالوانیزه در هنگام خرید می توانید تقاضای گالوانیزه کردن نبشی را نیز بدهید و هزینه ای مجزا از فی نبشی برای گالوانیزاسیون دریافت می گردد.

تفاوت نبشی و سپری : 

پروفیل سپری از نظر ظاهری T  شکل است و در دو نوع فابریک و پرسی در بازار عرض می گردد. سپری ها از طریق فرایند نورد گرم ، نورد سرد و برش تیرآهن از وسط تولید می گردند. در نورد گرم بعد از حرارت شمش در غلطک قرار می گیرد و پس از مراحل به شکل سپری فابریک تولید می گردد. 

در زمانی که از نورد سرد استفاده گردد حاصل این مراحل نبشی پرسی خواهد بود که کیفیت پایین تری دارد. تفاوت اصلی نبشی و سپری شکل ظاهری آنهاست و همچنین کاربری آنها با هم تفاوت داردو شایان ذکر است که سختی و مقاومت سپری در مقایسه با نبشی بیشتر است از همین رو در جاهایی که نیاز به اتصالات قوی تری است مناسب تر است که از سپری استفاده گردد.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
تفاوت نبشی سنگین و سبک را بیان کنید؟

چنانچه در نبشی 5 یا به عبارتی 50*50 ضخامت نبشی کمتر از 5 باشد آنگاه این نبشی سبک محسوب می شود. همچنین چنانچه ضخامت نبشی نرمال باشد یعنی فرضا نبشی 40*40 با ضخامت 4 میل باشد و یا ضخامت آن بیشتر باشد آنگاه نبشی سنگین محسوب می شود.

آیا در کارخانه شاخه فروشی نبشی رایج است؟

خیر همه کارخانه محصولات محصولات خود را به صورت بندلی عرضه میکنند و شاخه فروشی مرسوم نیست.

آیا به صورت فابریک نبشی گالوانیزه موجود است؟

نبشی از محصولاتی است که به صورت فابریک گالوانیزه تولید نمی شود لذا برای خرید نبشی گالوانیزه باید به صورت مجزا ثبت سفارش نمایید.

نبشی ناب تبریز چه مزیتی نسبت به نبشی سایر کارخانه های تولیدی دارد؟

نبشی ناب تبریز علاوه بر کیفیت بالا، دارای سبد غنی از ضخامت و ابعاد می باشد.

خرید نبشی به چه صورتی انجام می پذیرد؟چه زمانی کالا تحویل مشتری می شود؟

شما می توانید پس از انتخاب نبشی مورد نیاز خود، با شماره 54103-021 تماس حاصل نمایید و از کارشناسان مجموعه آهن پرایس در خصوص خرید نبشی و دریافت پیش فاکتور، مشاوره رایگان دریافت نمایید. غالبا زمان تحویل محصول از بنگاه 1 الی 4 روز کاری و از کارخانه 1 الی 7 روز کاری است البته عواملی چون صف بارگیری و موجود بودن ماشین، شرایط آب و هوایی و شرایط راه های مواصلاتی نیز بر زمان ارسال تاثیر گذار است.

قیمت نبشی چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت روز نبشی با توجه به نوع کاربرد، اندازه طول بال‌ها، ضخامت بال‌ها، برند سازنده و استاندارد تولید تعیین می‌شود.

-

قیمت نبشی

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!