در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت نبشی ناب تبریز 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30 کارخانه ناب تبریز - 8.2 کیلوگرم
30×30
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه ناب تبریز - 11 کیلوگرم
40×40
26,600 24,182 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 45×45 کارخانه ناب تبریز - 13 کیلوگرم
45×45
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 50×50 کارخانه ناب تبریز - 14.5 کیلوگرم
50×50
26,000 23,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 30×30 کارخانه ناب تبریز - 13.5 کیلوگرم
30×30
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه ناب تبریز - 14.5 کیلوگرم
40×40
26,500 24,091 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 45×45 کارخانه ناب تبریز - 18 کیلوگرم
45×45
29,700 27,000 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50 کارخانه ناب تبریز - 18 کیلوگرم
50×50
25,900 23,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 60×60 کارخانه ناب تبریز - 22 کیلوگرم
60×60
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 45×45 کارخانه ناب تبریز - 20 کیلوگرم
45×45
29,200 26,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه ناب تبریز - 23 کیلوگرم
50×50
25,800 23,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60 کارخانه ناب تبریز - 27 کیلوگرم
60×60
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 70×70 کارخانه ناب تبریز - 32 کیلوگرم
70×70
27,400 24,909 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 75×75 کارخانه ناب تبریز - 35 کیلوگرم
75×75
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60 کارخانه ناب تبریز - 32.5 کیلوگرم
60×60
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 70×70 کارخانه ناب تبریز - 38 کیلوگرم
70×70
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 75×75 کارخانه ناب تبریز - 41 کیلوگرم
75×75
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 80×80 کارخانه ناب تبریز - 47.8 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 100×100 کارخانه ناب تبریز - 62 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 70×70 کارخانه ناب تبریز - 44 کیلوگرم
70×70
26,900 24,455 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 80×80 کارخانه ناب تبریز - 51 کیلوگرم
80×80
27,000 24,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 100×100 کارخانه ناب تبریز - 71.5 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه ناب تبریز - 54 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100 کارخانه ناب تبریز - 94 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت نبشی جاوید بناب 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه جاوید بناب - 14 کیلوگرم
40×40
29,200 26,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 50×50 کارخانه جاوید بناب - 16 کیلوگرم
50×50
29,200 26,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد60×60 کارخانه جاوید بناب - 17 کیلوگرم
60×60
29,200 26,545 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه جاوید بناب - 14 کیلوگرم
40×40
28,200 25,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50 کارخانه جاوید بناب - 20 کیلوگرم
50×50
28,200 25,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 60×60 کارخانه جاوید بناب - 22 کیلوگرم
60×60
28,200 25,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه جاوید بناب - 25 کیلوگرم
50×50
28,200 25,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60 کارخانه جاوید بناب - 30 کیلوگرم
60×60
28,200 25,636 0 تومان
1403/03/03
توضیحات
قیمت نبشی فولاد اصفهان 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت نبشی 6 متری ST37 کارخانه فولاد اصفهان - 57.7 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت نبشی 6 متری ST37 کارخانه فولاد اصفهان - 90 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
12
قیمت نبشی 6 متری ST37 کارخانه فولاد اصفهان - 129.6 کیلوگرم
120×120
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت نبشی فولاد تهران 1403/03/03

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3میل ابعاد50×50 کارخانه فولاد تهران - 14 کیلوگرم
50×50
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
3
قیمت نبشی 3میل ابعاد60×60 کارخانه فولاد تهران - 26 کیلوگرم
60×60
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
4
قیمت نبشی 4میل ابعاد50×50 کارخانه فولاد تهران - 17 کیلوگرم
50×50
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
5
قیمت نبشی 5میل ابعاد50×50 کارخانه فولاد تهران - 23 کیلوگرم
50×50
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
6
قیمت نبشی 6میل ابعاد70×70 کارخانه فولاد تهران - 35 کیلوگرم
70×70
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
8
قیمت نبشی 8میل ابعاد80×80 کارخانه فولاد تهران - 58 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
10
قیمت نبشی 10میل ابعاد100×100 کارخانه فولاد تهران - 88 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/03
توضیحات
قیمت نبشی نستا 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت نبشی 2 میل ابعاد 40×40 کارخانه نستا - 9 کیلوگرم
40×40
27,900 25,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت نبشی 2.5 میل ابعاد 30×30 کارخانه نستا - 7 کیلوگرم
30×30
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
2.5
قیمت نبشی 2.5 میل ابعاد 40×40 کارخانه نستا - 9.5 کیلوگرم
40×40
27,700 25,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه نستا - 11 کیلوگرم
40×40
27,500 25,000 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه نستا - 57 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی کوهپایه 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
قیمت نبشی 2 میل ابعاد 40×40 کارخانه کوهپایه - 9 کیلوگرم
40×40
26,900 24,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت نبشی2میل ابعاد30×30 کارخانه کوهپایه - 6.5 کیلوگرم
30×30
27,000 24,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه کوهپایه - 12 کیلوگرم
40×40
26,800 24,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت نبشی3 میل ابعاد 30×30 کارخانه کوهپایه - 8.5 کیلوگرم
30×30
26,900 24,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه کوهپایه - 15 کیلوگرم
40×40
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی آونگان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100 کارخانه آونگان - 93 کیلوگرم
100×100
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت نبشی 12 میل ابعاد 120×120 کارخانه آونگان - 123 کیلوگرم
120×120
27,200 24,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی شکفته 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 25×25 کارخانه شکفته - 6.7 کیلوگرم
25×25
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30 کارخانه شکفته - 8.2 کیلوگرم
30×30
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 35×35 کارخانه شکفته - 9.2 کیلوگرم
35×35
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه شکفته - 10.7 کیلوگرم
40×40
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 45×45 کارخانه شکفته - 12.2 کیلوگرم
45×45
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
3.5
قیمت نبشی 3.5 میل ابعاد 35×35 کارخانه شکفته - 9.2 کیلوگرم
35×35
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه شکفته - 14.5 کیلوگرم
40×40
26,200 23,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه شکفته - 22.2 کیلوگرم
50×50
26,000 23,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60 کارخانه شکفته - 32.2 کیلوگرم
60×60
26,000 23,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 70×70 کارخانه شکفته - 42.2 کیلوگرم
70×70
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه شکفته - 56.2 کیلوگرم
80×80
26,000 23,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100 کارخانه شکفته - 85.2 کیلوگرم
100×100
26,100 23,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی سدید قم 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه سدید قم - 57 کیلوگرم
80×80
26,900 24,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی یاوران زنجان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه یاوران زنجان - 13 کیلوگرم
40×40
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه یاوران زنجان - 22 کیلوگرم
50×50
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 60×60 کارخانه یاوران زنجان - 26 کیلوگرم
60×60
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60 کارخانه یاوران زنجان - 31 کیلوگرم
60×60
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی منظومه 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 50×50 کارخانه منظومه - 21 کیلوگرم
50×50
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه منظومه - 25 کیلوگرم
50×50
25,800 23,455 900 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت نبشی6 میل ابعاد 60×60 کارخانه منظومه - 35.5 کیلوگرم
60×60
25,800 23,455 900 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی ظهوریان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 30×30 کارخانه ظهوریان - 9 کیلوگرم
30×30
26,500 24,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه ظهوریان - 15.9 کیلوگرم
40×40
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه ظهوریان - 24.6 کیلوگرم
50×50
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60 کارخانه ظهوریان - 35.4 کیلوگرم
60×60
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه ظهوریان - 62.9 کیلوگرم
80×80
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100 کارخانه ظهوریان - 98 کیلوگرم
100×100
26,300 23,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی آریان فولاد 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40 کارخانه آریان فولاد - 12 کیلوگرم
40×40
28,200 25,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت نبشی 4 میل ابعاد 40×40 کارخانه آریان فولاد - 15 کیلوگرم
40×40
26,700 24,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت نبشی 5 میل ابعاد 50×50 کارخانه آریان فولاد - 24 کیلوگرم
50×50
26,600 24,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 60×60 کارخانه آریان فولاد - 35 کیلوگرم
60×60
26,600 24,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه آریان فولاد - 60 کیلوگرم
80×80
26,600 24,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100 کارخانه آریان فولاد - 94 کیلوگرم
100×100
27,300 24,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت نبشی 12 میل ابعاد 120×120 کارخانه آریان فولاد - 135 کیلوگرم
120×120
27,300 24,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت نبشی نورد فولاد اشتهارد 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
3
قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40*40 کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 10 کیلوگرم
40*40
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت نبشی 6 میل ابعاد 80×80 کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 48 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
7
قیمت نبشی 7 میل ابعاد 100×100 کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 67 کیلوگرم
100×100
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 100×100 کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 77 کیلوگرم
100×100
28,500 25,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80 کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 60 کیلوگرم
80×80
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
9
قیمت نبشی 9 میل ابعاد 100×100 کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 89 کیلوگرم
100×100
27,000 24,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت نبشی 10 میل ابعاد 100×100 کارخانه نورد فولاد اشتهارد - 95 کیلوگرم
100×100
26,000 23,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات

نبشی چیست؟

نبشی (Angle bar) یکی از کاربردی‌ترین مقاطع فولادی است که از دو بال مساوی و نامساوی عمود بر هم تشکیل شده و معمولا شبیه حروف لاتین L و V است. این پروفیل بیشترین مصرف را در امور ساختمانی دارد که غالبا به صورت تکی و جفتی به کار برده می‌شود؛ همچنین نبشی در طول‌های 6 و 12 متری تولید می‌شود که دارای ضخامت‌های مختلفی است.

نبشی آهن

نبشی‌ آهن پروفیلی برای تقویت سازه‌ها و جلوگیری از خرابی آن‌ها است. نبشی آهن به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاطع مورد استفاده در صنعت ساختمان‌سازی است که نرخ آن در هزینه تمام شده ساختمان مؤثر است.
در واقع می‌توان گفت قیمت نبشی آهن به شدت تحت تأثیر عواملی مانند نوع و اندازه آن، کیفیت آهن استفاده شده و همچنین شرایط بازار است؛ اما به طور کلی، هر چه نبشی آهن بزرگتر و سنگین‌تر باشد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد.
قیمت نبشی آهن در بازار معمولاً تغییر پذیر است و ممکن است به دلیل تغییرات در قیمت مواد اولیه افزایش یا کاهش یابد. همچنین، نوع و کیفیت آهن مورد استفاده، استاندارد و برند تولید نیز بر روی قیمت نبشی آهن تأثیرگذار است.
در نهایت، برای خرید نبشی آهن بهتر است محصول مورد نیاز حود را از فروشندگان معتبر و با تجربه تهیه کنید و همچنین با توجه به نوع و اندازه آن، قیمت را با فروشندگان مختلف مقایسه کنید تا خریدی مقرون به‌صرفه داشته باشید.

فرایند تولید نبشی

نبشی معمولا به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شود، به تناسب روشی که نبشی با آن تولید می‌شود، علاوه بر جنس و کیفیت محصول، نوع محصول نیز متفاوت خواهد بود.

تولید نبشی به روش نورد گرم

در این روش پس از ذوب کردن مواد اولیه در کوره‌های قوس الکتریکی مواد مذاب را درون قالب‌هایی تخلیه کرده و به صورت تختال درمی‌آورند. سپس با حرارت دادن تختال‌ها که موجب افزایش شکل‌پذیری آن می‌شود، محصول را از بین غلتک‌هایی عبور داده و به ضخامت مورد نظر می‌رسد.

پس از این ورق‌ها مجدد از بین غلتک‌ها عبور داده شده و قالب و شکل نهایی نبشی را که به صورت L است، می‌گیرد. گفتنی است نبشی را که با فرایند نورد گرم تولید شده و از همان ابتدا در قالب نبشی بوده است را نبشی فابریک می‌نامند.

تولید نبشی به روش نورد سرد

در این روش تولید که رایج‌تر و آسان‌تر از روش نورد گرم است، محصول اولیه برای تولید نبشی معمولا ورق‌ آهن گرید ST37 است. در این مرحله  نورد شدن ورق آهن و عبور ممتد آن از بین غلتک‌ها علاوه‌بر کاهش ضخامت، ورق به تدریج پرس شده و به شکل L و در نهایت نبشی درمی‌آید.

نبشی تولید شده با روش نورد سرد در بازار نبشی پرسی نام دارد که معمولا به صورت بال مساوی است و ضخامت آن هم نهایتا تا 6 میلیمتر و طول 6 متری است.

انوا ع نبشی

نبشی در بازار از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی شده که متداول‌ترین آنها براساس 3 فاکتور است، فاکتورهایی که نبشی براساس آنها دسته‌بندی و در بازار ارئه می‌شود شامل جنس محصول، روش تولید و شکل ظاهری آن است که در ادامه به تشریح هریک پرداخته می‌شود.

براساس شکل ظاهری نبشی

همانطور که پیش‌تر نیز گفته شد نبشی از دو ضلع عمود بر هم ساخته شده که در اصطلاح بال نام دارد، سایز بال‌های نشبی همیشه یکسان نیست و ممکن است نامساوری هم باشد که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته می‌شود.

نبشی بال مساوی

این نوع نبشی که معمولا به صورت پرسی نیز تولید می‌شود L شکل بوده و سایز هر دوبال یکسان و مساوی است.

نبشی بال نامساوی

این نوع نبشی که معمولا به روش فابریک تولید می‌شود سایز بال نامساوی و نامتقارنی دارد، ماده اولیه این نوع از نبشی‌ها ورق سیاه با گرید ST52 ، ST37 و ST44 است.

براساس روش تولید نبشی

همانطور که در متن بالا هم ذکر شد نبشی به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می‌شود که حاصل هر کدام از این فرایندها محصولی با شکل ظاهری و ویژگی‌های خاصی است.

نبشی فابریک

این نوع نبشی که حاصل فرایند نورد گرم است خروجی آن نیز از ابتدا نبشی با شکل L مانند است که دارای ویژگی‌های خاصی از جمله هزینه تولید بالا، بهره‌وری بالا و تولید محصول در ابعاد نامحدود است.

نبشی پرسی

این نوع نبشی که با فرایند نورد سرد به دست می‌آید از ورق سیاه تولید می‌شود و با وجود هزینه تولید پایینی که دارد بهره‌وری آن نیز متوسط است و در تولید ابعاد آن نیز محدودیت وجود دارد، نبشی پرسی غالبا به صورت 6 متری و با زاویه 90 درجه تولید می‌شوند که بال‌های مساوی نیز دارد.

براساس جنس نبشی

در حال حاضر محصول نبشی با جنس‌های متنوعی دربازار موجود است که ویژگی هریک با دیگری متفاوت بوده و موارد مصرف آن نیز به تناسب همین ویژگی‌ها متغیر است. از مهمترین نبشی‌های موجود در بازار می‌توان موارد زیررا نام برد.

نبشی گالوانیزه

این نوع نبشی که پوششی از روی دارد به نبشی فولادی نیز شناخته می‌شود، به دلیل دارا بودن خاصیت ضدزنگ و ضدساییدگی، عمر و دوام بالایی دارد و برای استفاده در مناطق مرطوب بهترین گزینه انتخابی است و هزینه نگهداری و تعمیر آن نیز پایین است.

نبشی استیل

این نوع نبشی که در آلیاژهای متفاوتی تولید می‌شود در مقایسه با سایر انواع آن در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی دوام و مقاومت بیشتری دارد. به همین دلیل برای استفاده در صنایعی که با آب شور، مواد شیمایی و ... سروکار دارند گزینه مناسبی است، از دیگر خاصیت‌های نبشی استیل می‌توان به قابلیت جوشکاری و برشکاری و ضدزنگ بودن اشاره کرد.

گفتنی است نبشی استیل نیز خود دارای انواع مختلفی است که شامل نبشی استیل 304 و L304 است.

نبشی آلومینیوم

این نوع نبشی که از آلومینیوم و آلیاژهای آن ساخته شده به دلیل سختی و مقاومت بالایی که دارد در صنایع سنگین‌تر مورد استفاده قرر می‌گیرد. این محصول در برابر خوردگی مقاوم است و استحکام بالایی نیز دارد. نبشی آلومینیوم نرم بوده و شکل‌پذیری بالایی نیز دارد و برای استفاده سازه‌های مخابراتی گزینه مناسبی است.

ویژگی و کاربرد نبشی

نبشی و انواع مختلف آن به دلیل ویژگی‌های مکانیکی و شیمیایی که دارد، دارای مقاومت بالا و وزن پایینی است و با توجه به مزایای این محصول به نظر می‌رسد در مقایسه با سایر محصولات فولادی قیمت مناسب‌تری دارد.

 وزن سبک نبشی دامنه استفاده از این محصول را بسیار گسترده می‌کند به طوری که در برخی مواقع جایگزین بهتری نیز به شمار می‌رود، همچنین اگر از زنگ‌زدگی حفظ شود، نگهداری از آن زحمت چندانی ندارد. این محصول به‌راحتی قابل دسترس است و حتی در ابزارفروشی‌ها نیز به آسانی یافت می‌شود.

دیگر ویژگی قابل ملاحظه نبشی امکان بازیافت این محصول است که دوباره محصول را در چرخه مصرف مجدد قرار می‌دهد.

اتصال سازه‌ها، مهمترین کاربرد نبشی است که به صورت منفرد و مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پروفیل فولادی که یکی از اصلی‌ترین مقاطع در ساختمان‌سازی است اساسی‌ترین کاربردی که برای آن ذکر می‌شود تقویت سازه‌ها و ایجاد استحکام بیشتر در آنها است.

اما نبشی کاربردهای دیگری نیز دارد که از این موارد می‌توان به اتصال ستون‌ها در پل‌سازی و سدسازی، اتصال ستون با تیرآهن، ساخت خرپا و اسکلت‌های فلزی، ساخت دکل‌، ساخت انواع ماشین‌آلات و تجهیزات، استحکام فونداسیون، ساخت چهارچوب‌ها و دروپنجره، ساخت سازه‌های مربوط به آسانسور و ... اشاره کرد.

عوامل مؤثر بر قیمت نبشی

عوامل مختلفی در تعیین قیمت روز نبشی اثرگذار است که می‌توان به برند و کارخانه تولیدکننده، ضخامت و سایز محصول، جنس نبشی، نحوه تولید آن و ... اشاره کرد اما علاوه‌براین عوامل دیگری نیز وجود دارد که غیر از محصول نبشی قیمت سایر آهن آلات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد که هزینه حمل و نقل، میزان صادرات و واردات، میزان عرضه و تقاضا، قیمت‌های جهانی، نیاز صنایع وابسته، نرخ تورم، قیمت دلار، سیاست‌های دولت و بورس کالا را می‌توان از این عوامل به شمار آورد اما در ادامه به تشریح نحوه اثرگذاری مهمترین عوامل مختلف در قیمت روز نبشی پرداخته می‌شود.

1. قیمت مواد اولیه

قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید آهن، از جمله قیمت ماده معدنی آهن‌سنگ، کک و زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی و سایر مواد اولیه مورد استفاده در فرایند تولید آهن، تأثیر زیادی بر قیمت نبشی دارد. افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند منجر به افزایش قیمت نهایی پروفیل نبشی شود.

2. عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضای بازار برای آهن نیز تأثیر بسیاری در قیمت نبشی دارد. اگر تقاضا برای نبشی بالا باشد و عرضه محدود باشد، قیمت روز نبشی افزایش می‌یابد. عواملی مانند رشد صنعت ساخت و ساز، توسعه عمرانی و تقاضای بالقوه صادرات نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند.

3. هزینه تولید

هزینه تولید نیز تأثیر مهمی در قیمت نبشی آهن دارد. هزینه‌های مرتبط با تولید مانند هزینه نیروی کار، انرژی، تجهیزات و فناوری مورد استفاده در فرایند تولید، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت و سودآوری شرکت‌های تولیدکننده، تأثیر مستقیمی در تعیین آخرین قیمت نبشی دارد.

4. شرایط بازار جهانی

شرایط بازار جهانی نیز می‌تواند بر قیمت نبشی تأثیرگذار باشد. تغییرات در قیمت‌های بورس کالا، تغییرات نرخ ارز و اطلاعات بازار جهانی می‌توانند قیمت نبشی را تحت تأثیر قرار دهند.

5. سیاست‌های دولتی

سیاست‌های دولتی نیز قیمت روز نبشی را تغییر دهد. مالیات‌ها، تعرفه‌ها، سیاست‌های حمایتی یا محدودیتی، تعهدات زیست محیطی و سایر مقررات قانونی مرتبط با تولید و بازار فلزات در تعیین نرخ نبشی دخیل هستند.

6. نوسانات قیمت نفت

قیمت سوخت (مانند نفت و گاز طبیعی) می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نبشی داشته باشد. زمانی که قیمت سوخت نفت افزایش یابد، هزینه‌های تولید نبشی نیز افزایش می‌یابد که ممکن است به افزایش قیمت نهایی نبشی منجر شود.

7. تغییرات در تکنولوژی تولید

تغییرات و نوآوری‌های در فرآیند تولید آهن نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و بهینه‌سازی فرایندهای تولید می‌تواند هزینه تولید را کاهش داده و در نتیجه قیمت نبشی را نیز کاهش دهد.

8. شرایط جهانی بازار فلزات

شرایط جهانی بازار فلزات و تغییرات در قیمت‌های فلزات دیگر نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند. قیمت فلزات دیگر مانند مس، آلومینیوم، روی و نیکل می‌توانند قیمت نبشی را تحت تأثیر قرار دهند.

قیمت نبشی آهن تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. عوامل اقتصادی، سیاسی، بازاری و فنی می‌توانند قیمت نهایی را تحت تأثیر قرار دهند. فهم دقیق این عوامل و تحلیل صحیح آن‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری صحیح و موفق در خرید و فروش آهن نبشی کمک کند.

قیمت نبشی سبک 5 

قیمت نبشی‌ سبک 5  یکی از مهمترین نبشی ها در صنعت ساخت و ساز و پروژه‌های ساختمانی محسوب می‌شود. این پروفیل‌ به عنوان عنصر اساسی در ساختارهای بتنی و فلزی، نقش مهمی در استحکام و پایداری سازه‌ها ایفا می‌کند. قیمت نبشی سبک 5 تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های کلی پروژه‌ها دارد و بنابراین برای مهندسان ساختمانی و معماران بسیار حیاتی است. 

این پروفیل‌ها با ابعاد 50 در 50 میلیمتر و ضخامت‌های مختلف به بازار عرضه می‌شوند، که انتخاب ضخامت مناسب بستگی به نیازهای هر پروژه دارد. وزن  نبشی سبک 5 نیز در تعیین هزینه آنها مهم است و بر اساس وزن واقعی آنها تعیین می‌شود. 

قیمت نهایی نبشی 5 در 5 میلیمتر بر اساس وزن و تناژ مورد نیاز پروژه تعیین می‌شود. از این رو، برای کنترل هزینه‌ها و بهره‌وری بهتر در پروژه‌های ساختمانی، انتخاب دقیق ضخامت و تعداد پروفیل‌های مورد نیاز ضروری است. همچنین، معتبرترین تولید کنندگان پروفیل نبشی 5 در 5 با انطباق با استانداردها و با کیفیت بالا را برای تأمین مواد ساختمانی پروژه‌ها انتخاب کردند. 

در کل، قیمت نبشی‌ سبک 5 تأثیر مستقیمی بر موفقیت پروژه‌های ساختمانی دارد و به عنوان یکی از اجزای اصلی در هزینه‌های پروژه‌ها، نیاز به بررسی دقیق و انتخاب صحیح دارد تا پروژه‌ها به بهره‌وری مطلوبی انجام شوند. 

علاوه بر اهمیت قیمت نبشی‌ سبک 5 در صنعت ساخت و ساز، نیاز به ارتقای کیفیت و استانداردهای فنی این محصولات نیز حائز اهمیت است. استفاده از پروفیل‌های نبشی با مشخصات فنی و کیفیت مناسب، تأثیر مثبتی در مقاومت و دوام سازه‌ها دارد. برای اطمینان از کیفیت پروفیل‌ها، تولید کنندگان معتبر مثل کارخانه‌های شرکت فولاد ناب تبریز، شرکت آریان فولاد، و شرکت آهن‌آلات شکفته در ایران به کار می‌روند و محصولات با استفاده از فولاد ST37 و ST52 با مشخصات مکانیکی معتبر تولید می‌شوند. 

علاوه بر مشخصات فنی، ارسال و حمل پروفیل‌های نبشی نیز مهم است. از انواع خودروهای مخصوص حمل فلزات، مانند نیسان وانت، کامیون، تریلی و کفی برای انتقال این پروفیل‌ها به سراسر کشور استفاده می‌شود. هزینه حمل و بارگیری معمولاً بر اساس تعرفه‌های اتحادیه باربری‌های مجاز محاسبه می‌شود. 

نکته مهم دیگری که برای تعیین قیمت نبشی‌ سبک 5 باید در نظر گرفت، تفاوت میان قیمت پیش‌فاکتور و قیمت نهایی است. پیش‌فاکتور ابتدا بر اساس وزن اسمی هر شاخه پروفیل نبشی صادر می‌شود، اما قیمت نهایی بر اساس وزن واقعی پس از تسویه با انجام بارگیری و بازرسی در باسکول استاندارد محاسبه می‌شود. این تفاوت معمولاً در تعیین هزینه‌های نهایی پروژه‌ها مؤثر است. 

در نهایت، برای تأمین مواد ساختمانی و پروفیل‌های نبشی با کیفیت و قیمت مناسب، مشتریان می‌توانند به تولید کنندگان معتبر و با تجربه در صنعت معدن و ساختمان مراجعه کنند تا مشاوره‌ای دقیق در خرید و انتخاب محصولات داشته باشند. این کنترل کیفیت و انتخاب صحیح، به بهره‌وری و موفقیت در پروژه‌های ساختمانی کمک زیادی می‌کند. 

نحوه استعلام قیمت نبشی

همانطور که اشاره شد نبشی محصولی به‌صرفه و کاربردی در زمینه اتصالات و ساختمان‌سازی است از همین رو استقبال خوبی برای خرید این محصول وجود دارد. بنابراین لازم است کسانی که در حوزه فولاد فعالیت دارند و یا به نحوی به این حوزه مرتبط هستند، روش‌های اصولی خرید و استعلام آخرین قیمت نبشی را بدانند. به همین ترتیب در ادامه روش‌های مختلف استعلام قیمت نبشی را بررسی می‌کنیم.

  •  تماس تلفنی: یکی از متداول‌ترین روش‌های استعلام قیمت نبشی تماس تلفنی است که از ایام گذشته تا به امروز همچنان مرسوم است. شما می‌توانید با تماس به شماره تلفن مغازه یا فروشگاه، آخرین قیمت محصول مورد نظر خود را استعلام کنید.
  •  ارسال پیامک: بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها امکان ارسال پیامک جهت استعلام قیمت را فراهم می‌کنند. در این روش، شما با ارسال پیامک به شماره تلفن فروشگاه، قیمت نبشی را استعلام می‌کنید.
  •  استفاده از وبسایت‌های مرتبط: بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، وبسایتی برای فروش محصولات خود دارند. در این صورت، می‌توانید با مراجعه به وبسایت فروشگاه و جستجوی محصول مورد نظر، قیمت آن را استعلام کنید. گفتنی است مجموعه آهن پرایس از جمله تأمین‌کنندگانی است که قیمت روز آهن آلات را بر روی وبسایت خود به‌روزرسانی می‌کند و شما می‌توانید پیش از خرید نبشی یا هر محصول دیگری قیمت‌ها و برندهای مختلف را مقایسه کرده و سپس خرید کنید.
  •  استفاده از نرم‌افزارهای موبایل: برخی از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها اپلیکیشن موبایل دارند که می‌توانید از طریق آن، قیمت محصول مورد نظر را استعلام کنید.
  •  مراجعه حضوری: در نهایت اگر امکانات فوق برای استعلام قیمت وجود ندارد یا به هیچ کدام از آنها دسترسی نداشتید، می‌توانید به صورت حضوری به فروشگاه یا بنگاه مربوطه مراجعه کنید و قیمت نبشی یا محصول مورد نیاز خود را استعلام کرده و سپس خرید کنید

تأثیر قیمت نبشی در صنعت ساختمان سازی

قیمت نبشی‌ها یا همان پروفیل‌های نبشی، به عنوان پروفیلی  مهم در ساخت و ساز، تأثیر قابل توجهی در صنعت ساختمان‌سازی دارند. این تأثیر به جوانب مختلفی از فرآیند ساختمان‌سازی از جمله هزینه‌ها، عملکرد و طراحی مرتبط است. در زیر به برخی از اصلی‌ترین تأثیرات قیمت نبشی‌ها در صنعت ساختمان‌سازی اشاره خواهیم کرد:

1.هزینه‌های ساخت: قیمت نبشی‌ها به طور مستقیم در هزینه‌های ساختمان‌سازی تأثیر دارد. این عناصر یکی از اجزای اصلی ساختمان‌ها هستند و تعیین قیمت مناسب برای آن‌ها می‌تواند تأثیر بزرگی در کل هزینه ساخت داشته باشد.

2.عمران و پایداری ساختمان: نبشی‌ها در ساختمان‌ها به عنوان ستون‌ها، بالاگردها و سیستم‌های پشتیبانی از بارها عمل می‌کنند. قیمت مناسب نبشی‌ها می‌تواند به افزایش عمران و پایداری ساختمان کمک کند.

3.طراحی و ظاهر ساختمان: انتخاب نبشی‌های مناسب و با کیفیت می‌تواند به طراحی زیبا و منحصر به فردی از ساختمان کمک کند. همچنین، قیمت مناسب نبشی‌ها می‌تواند در طراحی بودجه مورد نیاز برای تزئینات و نمای خارجی نیز تأثیرگذار باشد.

4.امنیت و استحکام ساختمان: انتخاب نبشی‌های با کیفیت و مناسب باعث افزایش امنیت و استحکام ساختمان می‌شود. نبشی‌ها به عنوان عناصر حیاتی در پشتیبانی از بارها و تحمل نیروها در ساختمان‌ها عمل می‌کنند.

5.استفاده از منابع متجدد: اکثر نبشی‌ها از مواد قابل بازیافت تولید می‌شوند. این امر می‌تواند به حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع متجدد کمک کند.

6.تأثیر بر زمان ساخت: انتخاب نبشی‌های مناسب و با کیفیت می‌تواند به افزایش سرعت و کارآیی در فرآیند ساخت کمک کند.

7.تاثیر در ارتقاء فناوری: به‌طور کلی، بهبود کیفیت و کارایی نبشی‌ها به توسعه فناوری تولید در این حوزه کمک می‌کند.به طور کلی، قیمت نبشی‌ها بر تمام جنبه‌های مرتبط با ساخت و ساز تأثیر می‌گذارد. از جمله اقتصادی، فنی، عملکردی و ظاهری. انتخاب مناسب نبشی‌ها با توجه به کیفیت و قیمت آن‌ها امری بسیار حیاتی در صنعت ساختمان‌سازی است.

خدمات آهن پرایس برای خرید نبشی

ارسال سریع بار و امکان مرجوعی محصول در صورت مغایرت آن با پیش‌فاکتور، انجام برشکاری در ابعاد موردنیاز مشتری و در ابعاد نبشی لقمه، سوراخکاری نبشی برای ساخت قفسه‌ها، گالوانیزه کردن محصول و ارائه ضمانتنامه قیمت و کیفیت مناسب از جمله خدماتی است که شرکت آهن پرایس به مشتریان خود ارائه می‌دهد، قابل ذکر است که هزینه این خدمات به صورت مجزا محاسبه و از خریدار دریافت می‌شود.

حداقل میزان خرید نبشی از آهن پرایس

خرید نبشی از آهن پرایس نیز مانند کلیه مقاطع فولادی محدودیت خاصی ندارد یعنی خریدار می‌تواند این محصول را هم به صورت شاخه‌ای و هم به صورت بندیلی تهیه کند اما خرید روی ظرفیت به قیمت کارخانه محاسبه می‌شود و با خرید شاخه‌ای قیمت محصول افزایش می‌یابد.

اگرچه مشتریان عزیزی که به تناژ کمتری از این محصول نیاز دارند برای جلوگیری از ضرر و زیان مالی، پیشنهاد می‌شود که محصول خود را از نزدیک‌ترین بنگاه به محل پروژه تأمین کنند، زیرا با توجه به هزینه‌های بالای حمل بار ممکن است کرایه بار بیشتر از قیمت نبشی تمام شود.

زمان اعتبار قیمت نبشی در سایت آهن پرایس

شرکت آهن پرایس نرخ لحظه‌ای نبشی و مقاطع فولادی دیگر را بر روی وبسایت و کانال‌های تلگرامی خود به‌روزرسانی می‌کند و همه مشتریان به راحتی امکان دسترسی به آن را دارند؛ همچنین نمودار هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه نبشی و سایر آهن آلات بر روی سایت قرار دارد که این امکان را به مشتری می‌هد تا با پیش‌بینی و بررسی نوسانات قیمت نبشی، زمان مناسبی برای خرید انتخاب کند.

علاوه‌بر آنچه گفته شد مشتریان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری 02154103 برای اطلاع از قیمت‌ها و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان حرفه‌ای شرکت آهن پرایس در ارتباط باشند.

ویژگی های پر اهمیت نبشی 

همه کارخانه های نبشی محصولات خود را مطابق استانداردهای ملی ایران تولید می کنند اما هر کارخانه برای تولید محصولات خود شرایطی را در نظر میگیرد فرضا برخی کارخانه ها نبشی سبک وزن و در محدوده سایز مشخصی را تولید می کنند و برخی دیگر ممکن است نبشی سنگین وزن را در محدوده ی سایزی دیگری تولید نمایند. 

از همین رو هنگام خرید نبشی باید دقت نمایید که نبشی سبک وزن یا سنگین وزن برای شما کارآمدتر خواهد بود.

از جمله ویژگی های نبشی ظهوریان و سایر کارخانه ها می توانیم به این موارد اشاره نماییم :

1- دارای مقاومت بالا

2- مقرون به صرفه است

3- انواع نبشی و وزن متفاوت را تولید می نمایند.

4- نگهداری از نبشی بسیار آسان است

5- قابل بازیافت
6-کاربرد فراوان در صنعت و ساختمان سازی 

نکات مهم پیش از خرید نبشی 

پیش از خرید نبشی یک سری عوامل را باید مورد توجه قرار دهیم به طور مثال کارشناس خرید باید اطلاعات در مورد انواع نبشی و کاربردهای آن داشته باشد، همچنین باید بداند که هر سازه ای چه نبشی را نیاز دارد. 

عوامل تاثیرگذار در خرید نبشی

•    شناخت انواع نبشی
•    شناخت نیاز سازه
•    مشورت با کارشناس حرفه‌ای
•    قیمت نبشی

در برخی سازه ها نیاز به استفاده از نبشی گالوانیزه می باشد در واقع عمل گالوانیزه کردن نبشی به صورت استفاده از پوشش روی برای جلوگیری از زنگ زدگی می باشد در همین رو برای خرید نبشی گالوانیزه در هنگام خرید می توانید تقاضای گالوانیزه کردن نبشی را نیز بدهید و هزینه ای مجزا از فی نبشی برای گالوانیزاسیون دریافت می گردد.

تفاوت نبشی و سپری : 

پروفیل سپری از نظر ظاهری T  شکل است و در دو نوع فابریک و پرسی در بازار عرض می گردد. سپری ها از طریق فرایند نورد گرم ، نورد سرد و برش تیرآهن از وسط تولید می گردند. در نورد گرم بعد از حرارت شمش در غلطک قرار می گیرد و پس از مراحل به شکل سپری فابریک تولید می گردد. 

در زمانی که از نورد سرد استفاده گردد حاصل این مراحل نبشی پرسی خواهد بود که کیفیت پایین تری دارد. تفاوت اصلی نبشی و سپری شکل ظاهری آنهاست و همچنین کاربری آنها با هم تفاوت داردو شایان ذکر است که سختی و مقاومت سپری در مقایسه با نبشی بیشتر است از همین رو در جاهایی که نیاز به اتصالات قوی تری است مناسب تر است که از سپری استفاده گردد.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
تفاوت نبشی سنگین و سبک را بیان کنید؟

چنانچه در نبشی 5 یا به عبارتی 50*50 ضخامت نبشی کمتر از 5 باشد آنگاه این نبشی سبک محسوب می شود. همچنین چنانچه ضخامت نبشی نرمال باشد یعنی فرضا نبشی 40*40 با ضخامت 4 میل باشد و یا ضخامت آن بیشتر باشد آنگاه نبشی سنگین محسوب می شود.

آیا در کارخانه شاخه فروشی نبشی رایج است؟

خرید نبشی و کلیه آهن آلات از کارخانه معمولا به صورت بندیلی انجام می‌شود و امکان خرید شاخه‌ای از کارخانه ممکن نیست، برای خرید نبشی شاخه‌ای می‌توانید به آهن پرایس یا سایر مراکز فروش آهن آلات مراجعه کنید.

آیا نبشی گالوانیزه فابریک هم تولید می‌شود؟

نبشی گالوانیزه معمولا به صورت مستقیم از کارخانه تولید نمی‌شود، اصولا نبشی آهنی پرسی طی فرآیند گالوانیزاسیون ساخته می‌شود این نوع نبشی به دو روش گالوانیزاسیون گرم و یا الکترولیز تولید می‌شود. نبشی گالوانیزه به ندرت از ورق گالوانیزه تهیه می‌شود.

نبشی ناب تبریز چه مزیتی نسبت به نبشی سایر کارخانه های تولیدی دارد؟

نبشی ناب تبریز علاوه بر کیفیت بالا، دارای سبد غنی از ضخامت و ابعاد می باشد.

خرید نبشی به چه صورتی انجام می پذیرد؟چه زمانی کالا تحویل مشتری می شود؟

شما می توانید پس از انتخاب نبشی مورد نیاز خود، با شماره 54103-021 تماس حاصل نمایید و از کارشناسان مجموعه آهن پرایس در خصوص خرید نبشی و دریافت پیش فاکتور، مشاوره رایگان دریافت نمایید. غالبا زمان تحویل محصول از بنگاه 1 الی 4 روز کاری و از کارخانه 1 الی 7 روز کاری است البته عواملی چون صف بارگیری و موجود بودن ماشین، شرایط آب و هوایی و شرایط راه های مواصلاتی نیز بر زمان ارسال تاثیر گذار است.

قیمت نبشی چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت روز نبشی با توجه به نوع کاربرد، اندازه طول بال‌ها، ضخامت بال‌ها، برند سازنده و استاندارد تولید، سایز، پرسی یا فابریکی بودن نبشی، وارداتی یا داخلی بودن نبشی فاکتورهای تعیین قیمت نبشی به شمار می‌رود علاوه‌بر این فاکتورهای دیگری مانند هزینه حمل و نقل، قیمت مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا و قیمت دلار نیز بر قیمت نبشی اثرگذار هستند.

-

قیمت نبشی

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!