نبشی نستا

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه نستا

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
نبشی نستا
1401/03/05

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2

کارخانه نستا

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 9 کیلوگرم
40×40
19,2000تومان
1401/03/05
توضیحات
2.5

کارخانه نستا

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 7 کیلوگرم
30×30
19,2000تومان
1401/03/05
توضیحات
2.5

کارخانه نستا

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 9.5 کیلوگرم
40×40
19,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
3

کارخانه نستا

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 11 کیلوگرم
40×40
19,0000تومان
1401/03/05
توضیحات
8

کارخانه نستا

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 57 کیلوگرم
80×80
18,4000تومان
1401/03/05
توضیحات

-

نبشی نستا

ahanprice