قیمت نبشی نستا

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه نستا

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت نبشی نستا 1402/03/16

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2.5

قیمت نبشی 2.5 میل ابعاد 30×30

کارخانه نستا - 7 کیلوگرم
30×30
29,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
2.5

قیمت نبشی 2.5 میل ابعاد 40×40

کارخانه نستا - 9.5 کیلوگرم
40×40
29,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
3

قیمت نبشی 3 میل ابعاد 40×40

کارخانه نستا - 11 کیلوگرم
40×40
28,0000تومان
1402/03/16
توضیحات
8

قیمت نبشی 8 میل ابعاد 80×80

کارخانه نستا - 57 کیلوگرم
80×80
28,0000تومان
1402/03/16
توضیحات

-

نبشی نستا

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!