نبشی نستا

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه نستا

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
نبشی نستا
1401/11/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2.5

کارخانه نستا

نبشی 6 متری ST37 کارخانه - 7 کیلوگرم
30×30
تماس بگیرید
1401/11/17
توضیحات

-

نبشی نستا

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!