نبشی نورد فولاد اشتهارد

لیست قیمت روزانه فروش نبشی کارخانه نورد فولاد اشتهارد

اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
نبشی نورد فولاد اشتهارد
1401/04/15

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ

-

نبشی نورد فولاد اشتهارد

ahanprice