اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک 1402/03/18

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
1

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
1

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
1.25

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3.5 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
1.25

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 3.5 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
1.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 4.5 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
1.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 4 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
2

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 5.5 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
2

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 5.5 کیلوگرم
1250
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
2.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 7 کیلوگرم
1000
194,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
2.5

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 7 کیلوگرم
1250
195,3000تومان
1402/03/18
توضیحات
3

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 8.5 کیلوگرم
1000
195,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
3

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 8.5 کیلوگرم
1250
195,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
4

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 11.5 کیلوگرم
1000
195,8000تومان
1402/03/18
توضیحات
4

قیمت رول آلومینیوم3105،بنگاه

کارخانه نورد اراک - 11.5 کیلوگرم
1250
195,8000تومان
1402/03/18
توضیحات

-

ورق آلومینیوم نورد اراک

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!