اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
ورق رنگی چین
1401/09/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.4

کارخانه چین

رول آبی بنگاه تهران - 3.2 کیلوگرم
1000
تماس بگیرید
1401/09/17
توضیحات
0.4

کارخانه چین

رول سبز بنگاه تهران - 3.2 کیلوگرم
1250
تماس بگیرید
1401/09/17
توضیحات
0.45

کارخانه چین

رول آبی بنگاه تهران - 3.6 کیلوگرم
1250
تماس بگیرید
1401/09/17
توضیحات

-

ورق رنگی چین

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!