اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق رنگی چین 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.25
1000
68,5000تومان
1402/03/17
توضیحات
0.48
1250
62,3000تومان
1402/03/17
توضیحات
0.48
1000
63,6000تومان
1402/03/17
توضیحات
0.48
1000
63,6000تومان
1402/03/17
توضیحات
0.48
1250
62,3000تومان
1402/03/17
توضیحات

-

ورق رنگی چین

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!