اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
ورق سیاه گیلان
1401/07/14

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 468 کیلوگرم
6000×1250
تماس بگیرید
1401/07/14
توضیحات
15

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 703 کیلوگرم
6000×1000
تماس بگیرید
1401/07/14
توضیحات

-

ورق سیاه گیلان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!