اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

قیمت ورق سیاه گیلان 1402/03/17

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8

قیمت شیت برشی 8 میل ابعاد6000×1250

بنگاه تهران - 468 کیلوگرم
6000×1250
33,3500تومان
1402/03/17
توضیحات
10

قیمت شیت برشی 10 میل ابعاد 6000×1000

بنگاه تهران - 469 کیلوگرم
6000×1000
32,950500تومان
1402/03/17
توضیحات
10

قیمت شیت برشی 10 میل ابعاد6000×1250

بنگاه تهران - 585 کیلوگرم
6000×1250
32,95050تومان
1402/03/17
توضیحات
15

قیمت شیت برشی 15 میل ابعاد 6000×1250

بنگاه تهران - 878 کیلوگرم
6000×1250
32,95050تومان
1402/03/17
توضیحات

-

ورق سیاه گیلان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!