اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده برای یک ظرفیت و با احتساب %۹ ارزش افزوده می بـاشد.

کارخانه:
ورق سیاه گیلان
1401/11/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 585 کیلوگرم
6000×1250
تماس بگیرید
1401/11/09
توضیحات
12

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 702 کیلوگرم
6000×1250
تماس بگیرید
1401/11/09
توضیحات
12

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 562 کیلوگرم
6000×1000
تماس بگیرید
1401/11/09
توضیحات
15

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 703 کیلوگرم
6000×1000
تماس بگیرید
1401/11/09
توضیحات

-

ورق سیاه گیلان

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!