اولویت نمایش براساس

قیمت های درج شده با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

کارخانه:
ورق سیاه گیلان
1401/03/07

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 585 کیلوگرم
6000×1250
22,500300تومان
1401/03/07
توضیحات
10

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 469 کیلوگرم
6000×1000
تماس بگیرید
1401/03/07
توضیحات
12

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 702 کیلوگرم
6000×1250
23,300100تومان
1401/03/07
توضیحات
12

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 562 کیلوگرم
6000×1000
تماس بگیرید
1401/03/07
توضیحات
15

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 878 کیلوگرم
6000×1250
23,300100تومان
1401/03/07
توضیحات
15

کارخانه گیلان

شیت برشی بنگاه تهران - 703 کیلوگرم
6000×1000
تماس بگیرید
1401/03/07
توضیحات

-

ورق سیاه گیلان

ahanprice