در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
2
1000×2000
40,000 36,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
2500×1250
38,500 35,000 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت ورق سیاه2میل عرض1000 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 15000 کیلوگرم
1000
38,000 34,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
2
قیمت ورق سیاه2میل عرض1250 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 18000 کیلوگرم
1250
37,000 33,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
1000×2000
38,400 34,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
2500×1250
38,800 35,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت ورق سیاه برشی3 میل ابعاد6000×1500 بنگاه تهران - 212 کیلوگرم
6000×1500
38,400 34,909 300 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت ورق سیاه3میل عرض1000 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 15000 کیلوگرم
1000
39,300 35,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت ورق سیاه3میل عرض1250 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 18000 کیلوگرم
1250
37,000 33,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
3
قیمت ورق سیاه3میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,000 33,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت ورق سیاه برشی4 میل ابعاد2500×1250 بنگاه تهران - 100 کیلوگرم
2500×1250
38,400 34,909 200 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت ورق سیاه برشی4 میل ابعاد6000×1500 بنگاه تهران - 285 کیلوگرم
6000×1500
38,400 34,909 300 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت ورق سیاه4میل عرض1000 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 15000 کیلوگرم
1000
40,400 36,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت ورق سیاه4میل عرض1250 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 18000 کیلوگرم
1250
36,500 33,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
4
قیمت ورق سیاه4میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,000 33,636 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
5
6000×1500
39,200 35,636 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت ورق سیاه5میل عرض1000 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 15000 کیلوگرم
1000
45,000 40,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
5
قیمت ورق سیاه5میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,800 34,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
6000×1500
39,200 35,636 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت ورق سیاه6میل عرض1000 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 15000 کیلوگرم
1000
46,000 41,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت ورق سیاه6میل عرض1250 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 18000 کیلوگرم
1250
47,000 42,727 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
6
قیمت ورق سیاه6میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,800 34,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
6000×1500
39,200 35,636 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
8
قیمت ورق سیاه8میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,700 34,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
قیمت ورق سیاه 10میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,700 34,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
6000×1500
39,400 35,818 300 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
6000×1500
39,200 35,636 500 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
قیمت ورق سیاه12 میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,700 34,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
15
قیمت ورق سیاه برشی 15 میل ابعاد6000×1500 بنگاه تهران - 1060 کیلوگرم
6000×1500
38,700 35,182 1,000 تومان
1403/03/01
توضیحات
15
قیمت ورق سیاه15میل عرض1500 رول مبارکه کارخانه فولاد مبارکه - 21000 کیلوگرم
1500
37,700 34,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت ورق سیاه قطعات 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
قیمت ورق سیاه فابریک8میل ابعاد6000×1250 کارخانه قطعات - 480 کیلوگرم
6000×1250
38,500 35,000 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
6000×1250
36,800 33,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
6000×1250
33,200 30,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
15
6000×1250
33,200 30,182 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
قیمت ورق سیاه فابریک 20 میل ابعاد 6000×1250 کارخانه قطعات - 1200 کیلوگرم
6000×1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت ورق سیاه گیلان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
8
6000×1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
10
6000×1000
38,800 35,273 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
6000×1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
6000×1000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
6000×1250
34,700 31,545 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
15
6000×1000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
15
6000×1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
قیمت ورق سیاه کاویان 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
12
قیمت ورق سیاه شیت 12 میل ابعاد6000×1250 بنگاه تهران - 703 کیلوگرم
6000×1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
12
6000×1500
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
15
6000×1250
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
15
6000×1500
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
20
6000×1250
34,200 31,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
6000×1500
34,500 31,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
6000×1250
34,200 31,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
6000×1500
34,500 31,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
30
6000×1250
33,500 30,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
30
6000×1500
34,500 31,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
35
6000×1250
33,500 30,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
35
6000×1500
34,500 31,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
40
6000×1250
33,500 30,455 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
قیمت ورق سیاه اکسین 1403/03/01

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
10
12000×2000
43,000 39,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
10
6000×2000
43,000 39,091 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
12000×2000
39,500 35,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
12
6000×2000
39,500 35,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
15
6000×2000
39,500 35,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
20
12000×2000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
20
6000×2000
35,000 31,818 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
12000×2000
34,000 30,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
25
6000×2000
34,000 30,909 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
30
12000×2000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
30
6000×2000
34,500 31,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
35
6000×2000
34,500 31,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
40
12000×2000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات
40
6000×2000
34,500 31,364 0 تومان
1403/03/01
توضیحات
50
6000×2000
تماس بگیرید
1403/03/01
توضیحات

ورق سیاه چیست؟

محصولات فولادی به طور معمول به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید می‌شوند. در نورد سرد شکل‌دهی مقطع فولادی در دمای پایین انجام می‌شود اما در نورد گرم، شمش در دمای 930 درجه سانتیگراد حرارت می‌بیند که این فرایند موجب تیرگی و کدر و مات شدن رنگ محصول می‌شود به همین جهت به ورق تولیدشده با نورد گرم، ورق سیاه(Hot Rolled Sheet) گفته می‌شود. این محصول به ورق آهن نیز شناخته می‌شود و به دلیل اینکه با به روش نورد گرم تولید می‌شود، در بازار به ورق گرم نیز معروف است.

فرایند تولید ورق سیاه

مواد اولیه ساخت ورق سیاه شمش و گندله است، به این صورت که مواد اولیه در کوره‌های قوس الکتریکی با دمای 1100 درجه سانتیگراد ذوب می‌شود، در این مرحله است که با تغییر آلیاژهای به کار رفته در مواد اولیه، گریدهای متفاوتی از آن به دست می‌آید.

پس از این مرحله مواد مذاب با قرارگفتن در قالب‌های مستطیلی به شکل تختال درمی‌آید، تختال‌ها با قرار گرفتن در کوره‌هایی با درجه 1200 سانتیگرادی نرم شده و قابلیت حالت‌پذیری و شکل‌پذیری آنها افزایش می‌یابد.

 پس از قرار گرفتن تختال در حالت پیش‌گرم، نورد گرم بر روی آن انجام می‌گیرد، اما به دلیل اینکه در این مرحله پوسته‌ای از اکسید روی محصول شکل می‌گیرد که قبل از نوردکاری این پوسته‌ها پاک می‌شوند، سپس در این مرحله از فرایند تولید ورق سیاه که نورد خشن یا نورد تخت نام دارد، با عبور تختال از بین غلتک‌ها ورق‌هایی با ضخامت و ابعاد‌ مشخص تولید می‌شود که به صورت کلاف و شیت است.

سپس با حرارت دادن دوباره ورق‌ در مرحله نورد نهایی که با غلتک‌های هیدرولیک انجام می‌شود محصولی یکدست و با سطحی صاف به دست می‌آید که ضخامت آن بین 1/8 الی 3 میلیمتر است. در مرحله خنک‌کاری دمای ورق 580 درجه سانتیگراد کاهش داده می‌شود تا برای رولینگ و کلاف‌پیچی آماده و سپس راهی بازار شود.

 قابل ذکر است که ورق سیاه در ابعادی مشخص و گاه به سفارش مشتری به صورت شیت نیز تولید می‌شود. متداول‌ترین ابعاد ورق سیاه که به صورت فابریک تولید می‌شود شامل: 1000*2000 میلیمتر، 1250*2500 میلیمتر، 1000*6000 میلیمتر، 1500*6000 میلیمتر، 2000*6000 میلیمتر و 2000*1200 میلمتر است که ضخامتی بالای 15 میلمیتر دارد.

انواع ورق سیاه

همانطور که در مطالب بالا بیان شد با تغییر برخی آلیاژها در مرحله‌ای از فرایند تولید ورق سیاه، چند نوع ورق آهن مختلف به دست می‌آید که رایج‌ترین آن ST37، ST52 و ST44 است.

این گریدهای معروف و متداول ورق سیاه است که حروف ST نشانگر استحکام ورق و عدد بعد از آن هم میزان تنش و سختی آن را نشان می‌دهد. در ادامه به تشریح ویژگی‌های هر یک از این گریدها پرداخته می‌شود.

ورق ST37

این نوع ورق که به ورق سیاه معمولی نیز شناخته می‌شود به دلیل کربن کمی که در عنصر سازنده خود دارد، از سختی کمتری برخوردار است که این محصول را برای استفاده در صنایع سبک‌تر مانند ساختمان و سوله مناسب می‌سازد.

 در واقع هرچه عدد مذکور رو به پایین باشد ورق نرم‌تر می‌شود و هر چقدر این عدد بالاتر باشد ورق سختی بیشتری دارد. این ورق دارای انعطاف بالا، استحکام و جوش‌پذیری خوبی است و معمولا در ضخامت‌های 2 الی 15 میلیمتر تولید می‌شود.

ورق ST52

ورق سیاه با استاندارد ST52 که به ورق صنعتی نیز شناخته می‌شود به دلیل کربن بالا، استحکام و مقاومت بالاتری دارد به همین جهت در صنایع سنگین‌تر مانند سدسازی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به دلیل کربن بالایی که در این محصول استفاده شده، انعطاف آن نیز کاسته شده و کمتر شکل می‌پذیرد، همچنین تحمل وزن بالا و مقاومت پیچشی و خمشی از دیگر ویژگی‌های این ورق است.

ورق ST44

این ورق که یکی از گریدهای ورق گرم است، به دلیل کم بودن کربن آن دارای ویژگی‌هایی از قبیل جوش‌پذیری بالا، فرم‌پذیری و ضدسایشی بالا است. این نوع ورق‌ها در ضخامت‌های 2 الی 15 میلیمتر و عرض 1000 الی 1500 میلیمتر تولید می‌شود. این ورق به دلیل ویژگی‌های خاص آن برای استفاده در ساختمان‌سازی، ریل‌سازی، ساخت قطعات هواپیما و ... به کار می‌رود.

ویژگی و کاربرد ورق سیاه

فرایند تولید ورق سیاه موجب دوام و استحکام بالای ورق گرم می‌شود که این محصول را برای ساخت محصولات فولادی دیگر مناسب می‌سازد. تولید ورق سیاه در مقایسه با سایر ورق‌ها هزینه کمتری دارد و قیمت آن نیز پایین‌تر است، اگرچه کیفیت بالایی دارد.

از دیگر ویژگی‌های ورق سیاه  کاربردی می‌توان به انعطاف‌پذیری بالا، قابلیت ماشین‌کاری، استحکام و کشش بالای آن اشاره کرد.

ورق گرم با توجه به استانداردها و ویژگی‌هایی که دارد به تناسب آن کارایی مختلفی نیز می‌یابد، از آنجایی که ورق سیاه محصولی پایه‌ای و کاربردی است، برای تولید انواع پروفیل‌ها مانند ناودانی، ورق روغنی، نبشی، سپری، پروفیل Z، چهارچوب و ... استفاده می‌شود.

 همچنین در صنایع مختلفی مانند کشتی‌سازی و صنایع دریایی، صنعت خودروسازی، ساخت تجهیزات کشاورزی، تانکرسازی و ادوات جنگی، مخازن تحت فشار، ساخت تجهیزات ترافیکی و کنارجاده‌ای، صنعت هوافضا و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرق ورق آهن فابریک با ورق برشی

ورق آهن در فرایند تولید به اشکال مختلفی عرضه می‌شود. به این صورت که براساس استاندارد تولید، ابعاد و ضخامت ورق به صورت رول یا فابریک عرضه می‌شود که معمولا قیمت روز ورق‌ آهن با اشکال و ابعاد مختلف نسبت به یکدیگر متغیر است.

ورق سیاه برش خورده، پابرش و فابریک اصطلاحاتی است که هنگام خرید ورق آهن با آن مواجه می‌شوید.

ورق کلاف یا رولی ورق آهنی است که در عرض‌های 1000، 1250، 1500 و 2000 میملیمتر، با ضخامت 1.5 تا 15 ملیمتر و با طول نامحدودی تولید می‌شود که پس از عرضه بنا به نیاز مشتری در ابعاد مختلفی برش می‌خورد که به ورق پابرش شناخته می‌شود.

ورق آهن برش خورده هم مشابه ورق آهن پابرش است که ورق کویل را در ابعاد مشخصی برش می‌دهند. کیفیت ورق برش خورده معمولا کمتر از ورق فابریک است. ورق آهن فابریک هم در همان کارخانه به صورت پلیت و با ابعاد شخصی تولید می‌شود.

به طور کلی کیفیت ورق آهن فابریک نسبت به ورق آهن برش خورده بالاتر است به همین ترتیب قیمت ورق آهن فابریک نیز در مقایسه با قیمت ورق پابرش گران‌تر است؛ علاوه‌بر این ورق آهن فابریک دقت ابعادی بالاتری نسبت به ورق برشی دارد.

قیمت روز ورق آهن برشی معمولا با احتساب هزینه برش تعیین می‌شود اما با این حال قیمت ورق آهن فابریک بالاتر است.

کاهش قیمت ورق سیاه با خرید هوشمندانه

ورق سیاه به عنوان محصولی پایه‌ای و اساسی برای تولید انواع پروفیل، بین فعالان حوزه آهن و فولاد اهمیت بسزائی دارد از همین رو پیش از خرید بررسی قیمت ورق سیاه و مقایسه برندهای مختلف این محصول امکان خرید مقرون‌به‌صرفه‌ای را برای شما فراهم می‌کند.
قیمت ورق سیاه بسته به عوامل متعددی متغییر است از همین رو بررسی یکسری فاکتورها برای تسهیل خرید ورق سیاه ضروری است. این پارامترها شامل گرید ورق سیاه، مسافت کارخانه تا محل پروژه، برند محصول، سایز و ضخامت ورق و نحوه تولید محصول است.
اگرچه قیمت روز ورق سیاه نسبت به بقیه ورق‌ها پایین‌تر است اما خرید به‌صرفه و اقتصادی این محصول یا سایر مقاطع فولادی از اولویت‌های فعالان این حوزه است، از همین رو توصیه می‌شود برخی موارد را به منظور کاهش هزینه‌ها بررسی کنید و خرید هوشمندانه‌ای داشته باشید.
• خرید از مراکز معتبر: یکی از مزیت‌های خرید از تأمین‌کننده معتبر خرید محصول با کیفیت و قیمت مناسب است. برخی از فروشندگان قیمت ورق سیاه را پایین عرضه می‌کنند که عمدتا کیفیت خوبی هم ندارند اما ممکن است تأمین‌کننده‌ای محصولی با کیفیت را با قیمت بالاتری عرضه کند که در این شرایط هم خریدار سود بلندمدت خواهد کرد.
• مقایسه قیمت ورق سیاه: با بررسی قیمت ورق سیاه از طریق وبسایت‌ها یا به صورت تلفنی می‌توانید محصول موردنیاز خود را با کیفیت و قیمت مناسبی انتخاب کنید.
• خرید در تخفیف ویژه: برخی از تأمین‌کنندگان در بازه‌های زمانی مشخصی به ارائه تخفیف محصولات خود اقدام می‌کنند که در چنین شرایطی قیمت روز ورق سیاه پایین‌تر تمام می‌شود.
• خرید تناژ بالا: معمولا در بسیاری از شرکت‌های تأمین‌کننده توصیه می‌شود خرید با تناژ بالا صورت بگیرد در غیر این صورت قیمت ورق سیاه افزایش می‌یابد.
ا خرید از برند معتبر: برخی مواقع خرید ورق سیاه با کیفیت و برند بهتر که قیمت بالاتری دارد بهتر و به‌صرفه تر از ورق بی‌کفیت و ارزان است زیرا هزینه نگهداری و تعمیر در بلندمدت باعث می‌شود قیمت ورق سیاه گران تمام شود و دچار ضرر شوید.

 

عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه

از جمله عوامل مهمی که در تعیین قیمت ورق سیاه مؤثر است پارامترهایی از قبیل برند و کارخانه تولیدکننده است، همچنین گریدهای مختلف از هر محصولی به دلیل تفاوت آلیاژها دارای کیفیت‌های مختلفی نیز هستند که در قیمت نهایی ورق اثرگذار است.

ابعاد، ضخامت و وزن ورق نیز از اساسی‌ترین فاکتورهای اثرگذار بر قیمت ورق آهن است، علاوه‌براین عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که نه تنها ورق سیاه که قیمت همه محصولات فولادی را تخت تأثیر قرار می‌دهد.

از این عوامل می‌توان به هزینه حمل و نقل، میزان صادرات و واردات، میزان عرضه و تقاضا، قیمت‌های جهانی، نیاز صنایع وابسته، نرخ تورم، قیمت دلار، سیاست‌های دولت و بورس کالا و ... اشاره کرد.

علاوه‌بر مواردی که بیان شد در تشریح مهمترین پارامترهایی که قیمت ورق سیاه را تعیین می‌کنند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. قیمت مواد اولیه: قیمت ورق سیاه بیشتر تحت تأثیر قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آهن، نیکل و ... قرار می گیرد. هرچه قیمت مواد اولیه برای تولید ورق سیاه بیشتر باشد، قیمت ورق سیاه نیز بالاتر خواهد بود.

2. نرخ ارز: برای تولید ورق سیاه، نیاز به مواد اولیه و تجهیزاتی دارد که باید از کشورهای دیگر وارد شوند. به همین دلیل، نرخ تبدیل ارز نیز به قیمت ورق سیاه تأثیر می گذارد.

3. روش تولید ورق: روش تولید ورق سیاه نیز می تواند به قیمت آن تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، ورق سیاه تولید شده با روش ذوب فولاد و ورق سیاه تولید شده با روش گرمکاری در آسیاب های فولادی ممکن است قیمت متفاوتی داشته باشند.

4. ضخامت و اندازه ورق: قیمت ورق سیاه با افزایش ضخامت و اندازه ورق افزایش می یابد. این به این دلیل است که تولید ورق بزرگتر و ضخیم تر نسبت به ورق های کوچکتر و نازکتر از مواد بیشتری نیاز دارد.

5. تقاضای بازار: در صورتی که تقاضای بازار برای ورق سیاه بیشتر شود، قیمت آن نیز افزایش می یابد.

6. شرایط بازار: شرایط بازار مانند رقابت با شرکای دیگر، تغییرات قوانین و مقررات، محدودیت های صادرات و واردات و غیره نیز ممکن است به قیمت ورق سیاه تأثیر بگذارند.

معمولاً قیمت ورق سیاه توسط تولید کنندگان و تامین کنندگان فلزات تعیین می شود و ممکن است این قیمت ها با توجه به شرایط بازار و تحولات اقتصادی تغییر کنند.

خدمات آهن پرایس برای ورق سیاه

ارسال سریع بار و امکان عودت آن در صورت مغایرت محصول با پیش‌فاکتور، فرمینگ، برشکاری با گیوتین، برش با لیزر و CNC، سوراخکاری، خم‌کاری، انجام برشکاری مطابق با نقشه دیتاشیت و ارائه ضمانتنامه قیمت و کیفیت مناسب از جمله خدماتی است که در مجموعه آهن پرایس در زمینه ورق سیاه در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌گیرد، البته قابل ذکر است که هزینه این خدمات به صورت مجزا محاسبه و دریافت می‌شود.

حداقل میزان خرید ورق سیاه از آهن پرایس

خرید ورق سیاه از آهن پرایس نیز مانند کلیه مقاطع فولادی بدون محدودیت است و خرید با تناژ بالا نیز به قیمت کارخانه محاسبه خواهد شد. ورق سیاه هم به صورت رول و هم فابریک قابل خرید است و ورقی که به صورت رول خریداری شده نیز با درخواست مشتری برشکاری می‌شود.

بدیهی است خرید ورق سیاه در تناژهای پایین‌تر بهتر است از بنگاه‌هایی که نزدیک‌ترین مسافت را به محل پروژه دارند انجام شود زیرا در این صورت خریدار متحمل هزینه گزاف برای کرایه حمل نخواهد شد و به‌صرفه‌تر است.

 

قیمت ورق آهن

ورق آهن یکی از محصولات فولادی است که به ورق سیا و ورق گرم هم معروف است و با پرس کردن ورق‌های فولادی تولید می‌شود. این نوع ورق‌ها در ضخامت‌های مختلف و با عرض‌های متفاوت قابل تولید هستند و بسته به نیاز و مصرف، از جمله در صنعت ساختمان، صنایع خودروسازی، صنایع لوازم خانگی و ... استفاده می‌شوند.
ورق آهن با روش نورد گرم و سرد از شمش و اسلب تولید می‌شود و اساس و پایه تولید بسیاری از مقاطع فولادی است، از همین رو قیمت ورق آهن از قیمت سایر ورق‌ها پایین‌تر است. از جمله معروف‌ترین کارخانه‌هایی که ورق آهن تولید می‌کنند می‌توان به کارخانه فولاد مبارکه، کارخانه گیلان، اکسین اهواز و... اشاره کرد.

ورق آهن به دو شکل رول و شیت انجام شده و در ابعاد و اندازه‌های مشخص و استانداردهای خاصی تولید می‌شود. از همین رو دارای دو نوع صنعتی و ساختمانی است. ورق آهن ساختمانی با استاندارد ST33 و ST37 تولید می‌شود و ورق آهن صنعتی هم با درجه سختی ST52 تولید می‌شود که از موارد مصرف آن می‌توان به ساختمان‌سازی، صنایع فلزی سنگین، خودروسازی، صنعت کشاورزی، ساخت تجهیزات و ... اشاره کرد.

گفتنی است ورق آهن رول معمولا تا ضخامت 15 میلیمتر و ورق آهن شیت با ضخامتی بیش از 15 میلیمتر تولید می‌شود. انواع ورق آهن موجود در بازار که از ورق سیاه و گرم تولید می‌شود می‌توان به ورق رنگی، ورق روغنی، ورق گالوانیزه، ورق اسیدشویی، ورق استیل و ... اشاره کرد.

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه، یکی از محصولات بسیار مهم و پرکاربرد در صنعت فولاد و ساخت و ساز است. این محصول، به دلیل خصوصیات فنی و مقاومت بالا در برابر فشار، گرما، و عوامل جوی، در انواع پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ورق‌های سیاه در تولید انواع قطعات، تجهیزات، و ساختارهای فلزی نیز استفاده می‌شود. در ادامه به معرفی بیشتر و توضیح قیمت ورق‌ سیاه پرداخته خواهد شد.

ویژگی‌های ورق‌های سیاه:

ورق‌های سیاه از جنس فولاد تولید می‌شوند و در دمای معمولی کارگاه‌های فولادسازی تولید و عرضه می‌شوند. این ورق‌ها از لحاظ شکل و ابعاد متنوعی برخوردارند و به وسیله‌ی ماشین‌آلات خاصی برش و شکل داده می‌شوند. ورق‌های سیاه تا زمانی که گالوانیزه نشوند، از ظاهر سیاه برخوردارند. از ورق‌های سیاه به عنوان ماده اولیه برای تولید انواع محصولات فولادی استفاده می‌شود.

کاربرد ورق سیاه در صنعت

ورق آهن با توجه ابعاد، ضخامت‌ها، نوع آلیاژ، استاندارد و شکل تولید آن کاربردهای متنوعی دارد و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. فاکتورهایی که بیان شد مهمترین عامل برای تعیین قیمت روز ورق آهن هستند از همین رو می‌توان گفت آخرین قیمت ورق آهن به نوسان قیمت در صنایع وابسته منجر خواهد شد.

از مهمترین صنایعی که ورق سیاه جزو اصلی‌ترین مواد و مصالح کاربردی در آنها است می‌توان به موارد زیر اشاه کرد:

 • ساخت تانکر
 • ساخت لوازم خانگی
 • ساخت مخازن تحت فشار
 • ساخت لوله‌های گازی و نفتی
 • ساخت تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی
 • ساخت تجهیزات نظامی
 • ساخت تجهیزات دریایی
 • ساخت صنایع فلزی سنگین
 • استفاده در صنعت ساختمان
 •  تولید لوله‌های فولادی و اتصالات

همانطور که اشاره شد قیمت ورق سیاه به عنوان ماده اصلی در صنایع برای آن دسته از صاحبان صنایع که با این محصول سروکار دارند بسیار حائز اهمیت است البته باید گفت نیاز صنایع وابسته هم برخی مواقع به نوسان قیمت ورق منجر می‌شود.

به عنوان مثال سوله‌سازی یکی از مهمترین صنایعی است که در آن ورق آهن به وفور استفاده می‌شود به همین ترتیب در بازه‌های زمانی که ساخت سوله چندان رونق ندارد و تقاضایی برای این محصول نیست احتمال دارد قیمت روز ورق آهن نیز سیر کاهشی در پیش بگیرد.

معروف ترین کارخانه‌ ورق سیاه کشور

ضخامت ورق، ابعاد و استاندارد تولید ورق از جمله فاکتورهایی است که در تعیین قیمت ورق آهن نقش دارد، هر کارخانه هم به تناسب استانداردی که به کار می‌گیرد ورق سیاه را با مشخصات خاصی تولید می‌کند که ممکن است نسبت به سایر کارخانه‌ها گران‌تر یا ارزان‌تر باشد.

از برترین کارخانه‌هایی که ورق سیاه تولید می‌کنند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کارخانه فولاد مبارکه: برترین برند ورق سیاه کشور فولاد مبارکه است که ابعاد و ضخامت‌های گسترده‌ای دارد. ورق نورد گرم فولاد مبارکه در ضخامت‌های 2 تا 15 میلیمتر و ورق نورد سرد مبارکه در ضخامت‌های 0.4 تا 2 میلیمتر تولید می‌شود. همچنین ورق آهن مبارکه در عرض‌های 1، 1.25 و 1.5 متر و در طول‌های 2، 2.5 متر و 6 متر دربازار داخلی و خارجی عرضه می‌گردد.
 • ورق سیاه گیلان: کارخانه گیلان ورق سیاه را در ضخامت‌های 2 تا 15 میلیمتر و در عرض 1 و 1.25 متر تولید می‌کند.
 • ورق سیاه کاویان اهواز: ورق سیاه کاویان عمدتا در عرض‌های 1.5 و 1.25 متر و در طول 6 متر عرضه می‌شود. ضخامت ورق‌ سیاه کاویان عمدتا بالای 8 میلیمتر است.
 • ورق سیاه اکسین خوزستان: ورق سیاه اکسین غالبا بالای 8 میل تولید می‌شود و توانایی تولید ورق در عرض 2 و 2.5 و در طول 6 و 12 متری را دارد.

همانطور که بیان شد هر کارخانه به تناسب استاندارد و تکنولوژی خود ورق سیاه را با مشخصات منحصر به فردی تولید می‌کند از همین رو قیمت ورق آهن و کاربرد آن در هر کارخانه متغیر است.

عوامل تعیین‌کننده قیمت ورق‌های سیاه

قیمت ورق‌ سیاه تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. برخی از این عوامل عبارتند از:
1. نوع و کیفیت فولاد: ورق‌های سیاه ممکن است از فولادهای مختلفی تولید شوند که هر کدام ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی دارند. کیفیت و نوع فولاد مصرفی در تولید ورق بر اساس استفاده مورد نیاز تعیین می‌شود و بر اساس آن قیمت ورق سیاه تعیین می‌شود.

2. ضخامت و ابعاد: ورق‌های سیاه با ضخامت‌ها و ابعاد مختلف تولید می‌شوند. ویژگی‌های فنی و ابعاد ورق تأثیر مستقیمی بر قیمت ورق سیاه دارند.

3. میزان سفارش و تعداد: میزان سفارش و تعداد ورق‌های سیاهی که یک مشتری می‌خواهد خریداری کند، نقش مهمی در تعیین قیمت دارد. معمولاً خرید بلندمدت و در تعداد بیشتر می‌تواند تخفیف‌هایی را به همراه داشته باشد.

4. نرخ تورم و نرخ ارز: عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز می‌توانند تأثیر مستقیمی بر قیمت ورق‌ سیاه داشته باشند.

5. بازار و تقاضا: وضعیت بازار و تقاضا برای ورق‌های سیاه نیز تعیین‌کننده قیمت است. در بازارهای با تقاضای بالا، قیمت معمولاً افزایش می‌یابد.
ورق‌های سیاه به عنوان یک ماده اولیه مهم در صنایع مختلف به کار می‌روند و قیمت آن‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. برای خرید ورق‌های سیاه، مشتریان باید به مشخصات فنی، کیفیت، و ابعاد دقت کنند و قیمت‌ها را از منابع معتبر و بازارهای مختلف جستجو کنند تا به بهترین تصمیم برای پروژه‌های خود برسند.

زمان اعتبار قیمت ورق سیاه در سایت آهن پرایس

شرکت آهن پرایس به صورت روزانه نرخ روز ورق سیاه را بر روی وبسایت و کانال‌های تلگرامی خود قرار می‌دهد که همه مشتریان امکان دسترسی به آن را دارند؛ همچنین نمودار هفتگی، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه ورق سیاه و همه محصولات بر روی سایت قرار دارد که این امر امکان پیش‌بینی و بررسی نوسانات قیمت هر محصول را برای مخاصب تسهیل می‌کند تا بتواند در زمان مناسب خرید خود را انجام دهد.

علاوه‌بر آنچه گفته شد مشتریان عزیز می‌توانند با شماره‌گیری 02154103 برای اطلاع از قیمت‌ها و دریافت مشاوره راییگان با کارشناسان حرفه‌ای آهن پرایس در ارتباط باشند.

کاربرد های ورق سیاه:

ورق های نورد گرم (ورق سیاه ) در صنایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان ، تانکر سازی ، خودروسازی ، مخازن خاص ، کشتی سازی و صنایع سنگین فلزی و … کاربد دارند که به دو شکل کلی رول فرم و فابریک تولید می شوند.

ضخامت ورق سیاه:

ضخامت ورق سیاه از2 میلیمتر شروع شده و نهایتا به 100 میلی متر ختم می شود.

ابعاد فیزیکی ورق سیاه:

در حالت رول فرم عرض ورق های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ۱۲۵ سانتیمتر و ۱۵۰ سانتیمتر و ۲۰۰ سانتیمتر را دارا خواهند بود.

طبعا در حالت رول فرم محدودیت طولی وجود نخواهد داشت.

در حالت فابریک نیز بسته به مقدار سفارش می توان هر اندازه و ابعادی را تولید کرد اما بعضی ابعاد مرسوم و پرکاربرد هستند. این ابعاد مرسوم و طبیعتا موجود به شرح زیر می باشند :

•    ورق سیاه ابعاد 2000*1000 میلی متر
•    ورق سیاه ابعاد 2500*1250 میلی متر
•    ورق سیاه ابعاد 6000*1000 میلی متر
•    ورق سیاه ابعاد 6000*1500 میلی متر
•    ورق سیاه ابعاد 6000*2000 میلی متر
•    ورق سیاه ابعاد 12000*2000 میلی متر

این نوع را معمولا با استاندارد ST37 می شناسند.
نکته: برای محاسبه وزن از فرمول محاسبه وزن ورق به شرح ذیل استفاده نمایید:

وزن ورق سیاه = طول ورق(میلی متر) * عرض ورق (میلی متر) *ضخامت (میلی متر)* چگالی ورق

چگالی آهن:در حالت استاندارد عدد 7.86 تعریف شده است اما برای محاسبه منطقی بهتر است از عدد ۸ استفاده نمایید. ۸ عدد تجربی است که تلورانس ضخامت را پوشش می دهد.

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:
آیا ورق سیاه کمتر از 2 میلیمتر در بازار موجود است؟

برخی از کارخانه‌ها همچون فولاد مبارکه و فولاد اهواز ورق سیاه رول را با ضخامت 1.5 نیز تولید می‌کنند اما استفاده از آن چندان رایج نیست، ورق سیاه فابریک هم از ضخامت 15 میلیمتر تولید می‌شود.

آیا امکان برش ورق سیاه در ابعاد دلخواه وجود دارد؟

طبق درخواست مشتری ورق سیاه در ضخامت و بعاد سفارش شده برش می‌خورد که به آن ورق سیاه برش خورده گفته می شود. برش ورق عمدتا با استفاده از گیوتین یا cnc یا هوا برش انجام می‌شود. البته قیمت ورق سیاه برش خورده به دلیل انجام عملیات برش‌کاری بالاتر از ورق سیاه فابریک است.

ورق سیاه چه کاربردهایی دارد؟

ورق سیاه با توجه به نوع صنعتی یا ساختمانی بود آن درصنایع مختلفی به کار می‌رود که از جمله آنها می‌توان به تولید پروفیل‌های ساختمانی، مقاطع فولادی، ورق پانچ، تسمه و زهوارهای فولادی، تانک و مخازن ذخیره‌سازی مشتقات نفتی، کشتی‌سازی، گاردریل اشاره کرد همچنین برای ساخت استادیوم‌های ورزشی، ساخت ساختمان‌ها و آسمان‌خراش‌ها، ساخت پل‌ها، اتصالات تقویت‌کننده، ساخت انواع ماشین‌آلات سنگین و بولدوزر، ساخت تجهیزات دریایی، کاربردهای نظامی، صنعت کشاورزی، سوارکاری، ساخت مجسمه و آثار تزئینی از ورق سیاه استفاده می‌شود.

ورق سیاه فولادمبارکه تا چه ضخامتی موجود می باشد؟

ورق سیاه مبارکه از ضخامت 2 میل تا 15 میل در بازار موجود می باشد.

حداقل تناژ قابل خرید ورق سیاه چه میزان می باشد؟

فرایند خرید در مجموعه آهن پرایس بسیار منعطف می باشد و مشتریان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنند.

تحویل بار چه مقدار زمان می برد؟

اگر سفارش مشتری ورق هایی با شیت فابریک و یا برش خورده با ابعاد عرف بازار باشد، تحویل کالا 1 الی 2 روز کاری زمان می برد؛ اما اگر ابعاد برشی بنابر صورت سفارش مشتری باشد، با توجه به میزان سفارش و ابعاد برش، 2 الی 5 روز کاری زمان احتیاج دارد.

-

قیمت ورق سیاه

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!