میلگرد ساده شاخه 6 متری کارخانه

گروه: میلگرد ساده
تولید کننده: کارخانه کویر کاشان
ضخامت:
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/01/31 76,000 0
1399/01/26 76,000 0
1399/01/25 76,000 1,000
1399/01/24 77,000 14,000