ورق سیاه ST52 شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق st52
ضخامت: 6
وزن: 430 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 126,000 0
1399/04/10 126,000 0
1399/04/09 126,000 0
1399/04/08 126,000 0