ورق سیاه ST52 شیت فابریک بنگاه تهران

گروه: ورق st52
ضخامت: 8
وزن: 570 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 129,000 0
1399/04/10 129,000 0
1399/04/09 129,000 0
1399/04/08 129,000 0